HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 14

JPEG (Deze pagina), 651.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

g 6
E
l Waartoe is het noodig dit element in te halen en met f
L macht te bekleeden, daar het per se ontbindend moet
werken op de verhouding van dokter en patiënt?
Maar nog behoeft gg niet te vreezen, gn fondsbestuur- l
deren, al zult gg hier en daar voor den knods van den
ii arbeid, de staking, moeten wüken, niettegenstaande homoeo­
pathen en onderkruipers. Warit de fondsleden zien nog
dikwüls genoeg in den arts een munheer, die naast den
Q plutocraat staat en niet den medearbeider, die evenals zh
. onder de macht van het geld zucht. Zy meeezeee deze het
W fozzelsáeslzzzer kzmeze belangen dz`em‘, z‘e1»z0ç)'l dit sleckls war
/&ez‘.ze@’ele begizzsel vee/El, wczammz ele ezetbezkler zeU al zgn 2
ellemle wy?.
J Moraliteit is vreemd aan hunnen strgd, evenals aan het ?‘
geld, dat zg beheeren en dienen.
l En de geneesheeren zelf herkennen nog niet het ware
karakter van het bestuur. Het eerste wat zg doen zullen, ’
als het gelukt is een reine verhouding tot hunne onbe-
l; middelde patiënten te scheppen, is een zoogenaamd onpar-
" tüdigen president te kiezen. Zn voelen niet dat zg hiermede
de bacil der plutocratie weer enten op den zuiveren, den ‘~
r rechtstreekschen band. Zn voelen niet dat ook de beste
der presidenten niets anders is dan de vertegenwoordiger
. van het beginsel, waartegen zü in verontwaardiging den
l_ knods opheffen. Dit principe der plutocratie, dat reeds de
reinste en de edelste verhoudingen in de maatschappü
. aangetast heeft, zal zich straks, gehuld in den mantel
e der onbaatzuchtigheid, breed maken in den bestuurszetel,
‘ die pas gezuiverd werd. Het is werkelijk de moeite niet
i waard van bestuur te veranderen, zoolang men niet inziet
ii waartegen de strüd gericht is.
.9
e