HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 13

JPEG (Deze pagina), 653.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

· 5

` hier hunne eeredienst, waarvan art. 1 luidt: alle arbeid,
ook de intellectueele, moet bukken voor het geld. Reeds
l een reeks van jaren stoot dit plutocratisehe beginsel op
i den tegenstand der gewone arbeiders. Het aantal stakingen
neemt met reusachtige snelheid toe.
Nu zien wh dezelfde beweging ook in de lagen van
den intellectueelen arbeid, bh de onderwhzers, de geestelh ke
voorgangers en de dokters. Dit is een mene mene tekel,
een dreigend teeken dat het reeds ver gekomen is en dat
de eeuw der plutocratie haar einde nadert.
ç Velen zullen nu nog lachen om deze Cassandravoor-
_' spelling omdat zh verblind zhn en de teekenen der thden
[ miskennen. Wellicht noemt men mh een sociaal-democraat
of een vhand der kapitalisten. - Noch het eene noch
I het andere is waar. ­- Want in dit geval deed ik het
best te zwhgen en kalm het kapitaal den eenmaal inge-
slagen weg te laten volgen:
Als Jupiter iemand wil verderven, ontneemt hh hem
eerst het verstand, en zoo holt de dolgeworden Plutus
den afgrond van zelf tegemoet.
I Ik ben er van overtuigd dat mhne waarschuwing
bespot en in den wind geslagen zal worden; dat zhn de
symptomen der dolheid. - Plutus wil niet gewaarschuwd,
maar bewierookt worden, zh het ook voor de koperen
munten, die de werkman voor geneeskundige hulp samen·
spaarde. ­- Zhne dienaren nestelen zich zelfs als bestuur-
deren in de ziekenfondsen en plengen hunne offers hem l
ter eere. - Is het wonder dat de geneesheeren zich
ten slotte met walging van dit krenterige gepeuter en p
geknoei afwenden en hun diensten weigeren aan een i
plutodtatisch bestuur dat ter kwader ure ingesteld werd ?
‘ l
l
1