HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 669.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

`
4 .
i voor geneeskundige hulp samenbrengen. En toch is het i
7; Plutus, zg het ook in den vorm van een koperen beeld
en in het kleed van den werkman, die door bestuurderen t
ä aangebeden wordt. Want de penningen, die de fonds- l
li leden samenbrengen, vormen een collectief kapitaal, dat
zün karakter ook hier niet verloochent. Gierigheid en
i hebzucht, de onafscheidelijke metgezellen van den god
des gelds, vatten met dit bestuur post tusschen dokter
en patient. Het is verre van mg te beweren dat de
beheerders van ziekenfondsen, die niet het maken van
winst tot doel hebben, persoonlgk finantieel voordeel uit ä
f hun baantje trekken. Maar het is hun een genot de ko- _`
i peren munten van den werkman volgens de beginselen
; der groot-industrie te beheeren. Voor het minimumloon
verlangen zg het maximum van arbeid, alsof de genees-
kundigen fabrieksarbeiders waren. Met een zeker welbe­ ,
hagen profiteeren ze van het aanbod van werkkracht om
het loon tot de laagst mogelüke grens te laten zinken.
2. Het schünt hun een plicht de behandeling van het grootst
aantal patienten aan één arts op te dragen. Wat gaat
r het hun aan of ze zoodoende de zoo hoog noodige toe-
L wüding van den dokter verstikken, wat raakt hun het
vertrouwen der patienten? vragen niet naar de ge-
. neeskundige behandeling zelf, waarvoor het fonds bestaat,
­­ zh vragen alleen hoeveel het kost.
’ De goedkoopere werkkracht is in hun oog steeds de
meer gewenschte; in Duitschland stelden zg zelfs kwak-
zalvers aan. Vertrouwenswaardige en geachte dokters
‘ worden door hen zonder gewetensbezwaar op zg gezet
i` en door onbekende en onbetrouwbare vervangen om hunne
dikwijls onbillnke eischen door te drnven. Want het geldt
­¢