HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 10

JPEG (Deze pagina), 664.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

I
l 2 e» Y

Bg het beoordeelen van dit verschgnsel dienen wg
g in het oog te houden dat de geneesheeren in een eigen-
aardige sociale positie verkeeren. Door hun ontwikkeling
worden ze tot de hoogere standen gerekend, maar door
( hun werkkring zgn ze dienaren, die ook voor den minste
ter beschikking moeten staan. De onaangenaamheden,
die zg in den dienst der armen, dikwgls voor een uiterst i
schraal honorarium, ondervinden, zgn zeer groot. Niet
g zelden zouden zg den toestand ondragelgk noemen als
niet een hoogstaand plichtgevoel hen staande hield. Dat
geeft hun de kracht, hun nachtrust op te offeren of een
gezelligen kring te verlaten om, door alle weer en wind '
heen misschien, in een krot hulp te gaan verleencn.
Ieder voelt dat het niet de enkele stuivers zgn, die nog i
1 vaak genoeg door ondank een bitteren bgsmaak bekomen,
welke den arts dan voortdrgven. acht het zgn plicht te ‘
à komen waar hij geroepen wordt, ook onafhankelgk van *
egoïstische overwegingen. En als het niet de vrge wil is, g
die een moreel zwakkeren medicus zoo doet handelen, "
dan is het de stem van het volk, die hem daartoe dwingt. K
Zóó zeer is in het oog van het publiek het ambt van ‘
geneesheer verbonden met plichtsbetrachting ook over de
grenzen der baatzucht heen. Dit is het wat staking in
verband met den artsennaam zoo vreemd doet klinken.
Het woord staking is voor ons gewoonlgk verbonden
met het begrip der arbeidersbeweging, dus met de eischen
van hooger loon, korteren arbeidsduur enz. ten eigen
bate. Deze beweging is een verzet tegen de verhoudingen,
zooals zg door de macht van het geld geschapen zgn en
in stand worden gehouden. Slechts gedwongen stelt de
arbeid zich in dienst van het kapitaal, dat van zgn kant

5