HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 899.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

{ H --aa -:=
L
L
’ 7 lj
stuur gaven aan ’s lands zaken, voor het meerendeel uit den groot-
handel waren voortgekomen, meestal vertegenwoordigers in de beide
ï‘ Kamers der Staten­Generaal van de provincie Zuid- en Noord­Holland, 1
, van Rotterdam en Amsterdam. l
Langen tijd was er in ’s lands Raadzaal strijd, zeer ernstige strijd -
niet over de vraag, of de handel of de groote steden boven of gelijk met
den landbouw moesten worden bevorderd - och neen, aan den landbouw 2,
tl ` werd daar al heel weinig aandacht geschonken. De eenige strijd liep 1
, jaren lang over deze geheel andere vraag, of Rotterdam dan wel Am-
_ sterdam bij de Regeering te rekenen had op de meeste behartiging harer ,l
’ belangen. De woordvoerders voor Amsterdam streden tegen de pleiters _
voor Rotterdams belangen en omgekeerd -- en bij dien strijd bleef er ;
geen tijd over om ook nog eenige aandacht aan den landbouw te wijden.
De gevolgen daarvan werkten voor het platteland zoo lang na, dat zelfs
in 1895 in de Tweede Kamer een plattelandsclub werd opgericht, waar-
I toe leden van onderscheidene politieke richting behoorden, ten doel heb- Y
Lp bende om tegenover de eenzijdige behartiging van de belangen van den
A groot-handel een tegenwicht voor den landbouw te verkrijgen. I
Was bij dit verwaarloozen van de belangen der plattelands­bevolking
opzet in het spel? Zoolang men zich niet geheel in den gedachtengang
l van de mannen van invloed uit dien tijd kan verplaatsen, gaat het moeilijk .
I ip H op die vraag een afdoend antwoord te geven. Doch dit schijnt zeker, dat _
,‘;` twee machtige factoren hier grooten invloed uitoefenden. I
In de eerste plaats mag er op gewezen worden, dat in de Republiek
Q ‘ der Vereenigde Nederlanden en ook later nog wel, de provincie Holland ,.
j` den toon aangaf - en Holland leefde van de negotie. Daardoor heette
Nederland niet een land van landbouw en veeteelt, maar een handelsland
'{‘ bij uitnemendheid. Van den handel bestond een aanzienlijk deel der be- A
volking. Door den handel had Nederland door gansch de bekende wereld
roem en glorie verworven. Is het dus wonder dat veel meer de aandacht j
qj op de negotie en dus op de steden -- waar de negotie werd uitgeoefend
Qi - gevestigd was dan op den landbouw, op het platteland?
Een tweede factor, die zich hier deed gelden, heeft betrekking op de
; historische ontwikkeling der steden en van het platteland. De tegenstel-
· ling toch tusschen landbouw en handel is voor ons land niet in de vorige `
Q eeuw op den voorgrond getreden, maar ligt in de middeneeuwen, in den ,
{ strijd van de steden tegen den adel, die op het platteland woonde. Die t
l in de middeneeuwen zich op de11 handel en de industrie toelegden, woon-
. den in de steden, door poo1·ten en grachten beveiligd tegen de aanslagen,
die de adel van uit hun kasteelen op de steden waagde. Daardoor be-
” gonnen de bewoners der van poorten voorziene plaatsen zich onafhankelijk
c te gevoelen. Zij werden poorters genoemd; en deze poorters, zich veilig
M
l l
. I