HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

nl
5 23
E ï.
‘ 1 5. Wanneer de benoeming niet wordt aangenomen, heeft zoo spoedig mogelük
eene nieuwe benoeming plaats.
‘ __Artikel 31. 1. De leden van den Rijkslandbouwraad hebben zitting voor den
;, tijd van zes jaren of, voor zooveel betreft de volgens artikel 29 derde lid, ge-
Q assumeerde le en, voor het tüdperk, dat eindigt na verloop van deze zes jaren.
2. Zü treden tegelhk af en zi`n dadelhk op nieuw benoembaar.
v __3. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen; dit geschiedt door schrifte-
lijke mededeeling aan den raad en aan den provincialen landbouwraad, door
` welken het lid, dat zijn ontslag neemt, werd afgevaardigd.
_ · 4. Bü algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven aan-
, l gaande de wi`ze, waarop en den tüd binnen welken zü, die door een provincialen
1 ; landbouwraad tot lid van den Rijkslandbouwraad zijn benoemd, hunne geloofs-
brieven moeten indienen. ·
Artikel 32. 1. De Rükslandbouwraad wordt in afdeelingen verdeeld.
2. De Rijkslandbouwraad bepaalt het getal dier afdeelingen zoomede het on-
, derdeel van het landbouwbedrijf, waarmede ieder harer zich meer in het bh zonder .
i· 3 zal bezig houden, w§st de leden en voorzitters der afdeelingen aan en regelt
,, hunne vervanging bij onstentenis.
. 3. De Rükslandbouwraad is bevoegd voor de behandeling van bepaalde on-
. derwerpen personen, geen lid zünde van den Rijkslandbouwraad, tot bijwoning
van de vergadering van den raad of van zijne afdeelingen uit te noodigen. Deze
j j personen kunnen deelnemen aan de beraadslagingen maar niet aan de stemmin-
l , gen.
j l Artikel 33. _1. _De Bükslandbouwraad geeft zoowel op daartoe tot hem gericht
· verzoek als uit eigen beweging voorlichting aan de Regeering over alle op den
L ,_ landbouw betrekking hebbende of daarmede onmiddellijk verband houdende
lj onderwerpen.
, ië 2. Hij wordt door haar, zooveel mogeläk, gehoord over alle onderwerpen van
landbouwkundigen aard.
J Artikel 34. 1. De Rijkslandbouwraad houdt in de plaats, waar zijn zetel is à
ll gevestigd, jaarlijks twee vergaderingen, eene in het voorjaar en eene in het
i j najaar, ieder van ten hoogste acht dagen. Met machtiging van Onzen voornoemden
ll Minister kan de duur van die vergaderingen worden verlengd.
" 2. Buitengewone vergaderingen worden in de plaats, in het eerste lid vermeld,
i bijeengeroepen hetzü wanneer Onze voornoemde Minister dit noodig oordeelt ·
hetzg, met diens machtiging, wanneer het bestuur of ten minste de helft der
j leden van den raad daartoe schriftelijk aan hem zijn verlangen heeft te kennen
g gGgGV€D.. _
3. De afdeeling van den Rijkslandbouwraad hebben de bevoegdheid te
j ` vergaderen, ook wanneer de raad niet bijeen is.
j Artikel 35. 1. De Bijkslandbouwraad benoemd voor het tijdvak, waarvoor de
l` raad zitting heeft, een voorzitter, al of niet uit zün midden, en een ondervoor-
j zitter uit zgn midden. _
2. De voorzitter, die buiten de leden van den Rijkslandbouwraad is benoemd,
heeft adviseerende stem. _
Artikel 36. 1. Aan den Rijkslandbouwraad is een secretaris verbonden, die
door Ons wordt benoemd, geschorst en ontslagen. __
’ 2. Hij geniet eene jaarlijksche bezoldiging en eene jaarlijksche toelage voor
bureelkosten, waarvan de bedragen door Ons worden bepaald.
‘ 3. De secretaris mag geen lid zgn van den Bijkslandbouwraad.
j 4. moet wonen te ’s Gravenhage. __
5. Bij ontstentenis van den secretaris worden zijne werkzaamheden waarge- j
nomen door een lid van den raad, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.
i Artikel 37. 1. Het bestuur van den Rijkslandbouwraad bestaat uit den voor-
zitter en den ondervoorzitter. _
, 2. Het is belast met de b§eenroeping van de vergaderingen, met de voorbe-
j reiding van de werkzaamheden, met de afdoening van de loopende zaken en met
j de tenuitvoerlegging van de besluiten van den raad.
Artikel 38. 1. Door Onzen voornoemden Minister wordt voorde vergaderingen
van den Rijkslandbouwraad, van zijne afdeelingen en van zijn bestuur de noo-
dige lokaliteit, zoo noodig verwarmd en verlicht, beschikbaar gesteld.
‘~