HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

..-.i- 2- .AY. ...,.-v...­-­-77... . . . Y-. - W-- 1 .
U 2 T
. 26
V inleveren der opgaven van candidaten bepaalde tijd is afgeloopen, sluit de
f äurigemeäaster vändde gemeente, die hoofdplaats is van het landbouwkiesdistrict
- e ijst er can i aten.
` 2. ls geen candidaat op die lijst gebracht, dan verklaart de burgemeester,
' grt _n1emand is benoemd en geschiedt binnen veertien dagen eene nieuwe ver-
ezmg .. . . ..
j . 3. ls slechts een_cand1daat__op die lijst gebracht, dan verklaart de burge-
` j meester àiezen candidaat te zijn benoemd tot lid van den provincialen land-
bouwraa .
4. De burgemeester maakt van zijne handeling onmiddellük proces­verbaal
· op dat _ter secretarie van de gemeente voor een ieder ter inzage wordt neder-
C I gelegd, inlátfschrift wordt aangeplakt en, tegen betaling der kosten. verkrijg-
baar geste . _
5. De vorm en de inrichting van het pr0ces·verbaal worden vastgesteld bij
algemeenen maatregel van bestuur.
Artikel 21. 1. Zijn _er meer candidaten opgegeven, dan geschiedt over hen,
· uiterlijk binnen veertien dagen, eene stemming. Deze vangt aan des morgens
" t te acht _uren en duurt tot des namiddags te vijf uren.
’I 2. lïj eerste stemming wordt geen hunner benoemd dan met volstrekte meer-
· derhei van stemmen.
1 3. Bij herstemming, noodzakelük wanneer die meerderheid bij de eerste stem-
ming niet is verkregen, wordt men benoemd met de meeste stemmen. Indien
de stemmen ïtaken, js de oudste in jaren de benoemde. In geval van gelijken
F ouderdom bes ist het ot.
l 4. De volstrekte en de betrekkelike meerderheid worden vast esteld naar het
.. . J . . g
Q aantal van waarde zijnde in de stembussen gevondene stembiljetten.
5. Indien bij eerste stemming of bij herstemming geene stemmen zün uitge-
Y bracht of alle stembiljetten van onwaarde zün verklaard, geschiedt binnen veer-
{_ ; tien dagen eene nieuwe stemming of herstemming.
jh i Artikel 22. 1. VVanneer bijl eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid
L? is verkregen, wordt onmidde ijk door den voorzitter van het hoofdstembureau
jl van het landbouwkiesdistrict eene lust opgemaakt, bevattende de namen der ·
twee candidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben erlangd.
j 2. Komen ten gevolge van gelijk aantal stemmen meer dan twee candidaten
u voor plaatsing op de lijst in aanmerking, dan worden deze allen daarop geplaatst.
. 3. De herstemming heeft plaats uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste
j stemming. ' '
ll
Artikel 23. 1. De benoemde ontvangt onverwild van den burgemeester der
. . cv J . . . =~ .
li gemeente, die hoofdplaats is van het landbouw-kiesdistrict, een afschrift van
j het proces­verbaal, waaruit züne candidaatstelling of zijne benoeming blijkt, en,
gi ingeval van stemming _of herstemming, bovendien van den voorzitter van het
G , hoofdstembureauafschriften van de daarvan opgemaakte processen­verbaal.
i ‘ 2. Deze afschriften strekken den benoemde tot geloofsbrief.
i Artikel 24. 1. De benoemde geeft, binnen veertien dagen, na het bekomen
4 van het afschrift of van_ de afschriften, kennis aan den burgemeester der ge-
meente, die hoofdplaats is van het landbouwkiesdistrict, of hij de benoeming
""·¤D€€DE*t· .. . .. ..
2. Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisgeving voorbijgaan, geacht de
benoeming niet aan te nemen.
j 3. Die in meer dan één landbouwkiesdistrict is benoemd, verklaart aan de
l burgemeesters der gemeenten, die hoofdplaatsen zgn van die landbouwkiesdis-
tricten, binnen den 1n het eerste lid gestelden termijn, welke benoeming hij
aanneemt. __ _ __ _ __ ,
j 4. Hi` wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring voorbijgaan, geacht geene ’
der op iiem uitgebrachte benoemingen aan te nemen.
Artikel 25. 1. Binnen veertien dagen geschiedt eene nieuwe verkiezing, wan-
neer een candidaat vóór de stemming of iemand, die in herstemming komt,
vóór de herstemming komt te overlüden of wanneer eene `benoemde züne be-
noeming niet heeft aangenomen. _ _ H _
2. Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand de benoeming in een landbouwkiesd1s­
trict heeft aangenomen nadat hij in een ander is gebracht op de lgst der can-
didaten, over wie eene stemming oi: herstemming moet geschieden in het laatst-
genoemde landbouwkiesdistrict. i.
idd`; __ Y I R