HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

25
§ 2. Van de rerkiezing van leden ran den provincialen Zandbouwraad.
Artikel 15. 1. Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt, Gedeputeerde
Staten gehoord, iedere provincie verdeeld in landbouwkiesdistricten en wordt
voor elk landbouwkiesdistrict eene gemeente als hoofdplaats aangewezen.
~­ 2. BQ de verdeeling in landbouwkiesdistricten zal er, zooveel mogelük, op
' ~ zün te letten, dat de plaatsen, waar bepaalde takken van het landbouwbedrijf
op den voorgrond treden, worden vereenigd tot een landbouwkiesdistrict.
3. In elk landbouwkiesdistrict worden een lid en een plaatsvervangend lid
van den raad gekozen.
Artikel 16. Kiesgerechtigd voor een provincialen landbouwraad zijn de inge-
zetenen des Itüks, tevens Nederlanders, die noch bij onherroepelijk geworden
rechterlüke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben
verloren noch in gevangenschap of hechtenis zgn, den leeftijd van vüf en twintig
jaren hebben bereikt en in de provincie hetzü voor zich zelf hetzü voor een
ander het landbouwbedrgf uitoefenen op een stuk grond ter grootte van ten
minste eene hectare.
Artikel 17. 1. De kiesgerechtigden worden alle zes jaar tusschen 1 en 15
Mei op eene landbouwkiezerslüst gebracht in de gemeente, waar de grond is
gelegen, waarop door hen het landbouwbedrüf wordt uitgeoefend.
2. Ligt de grond waarop het landbouwbedrijf wordt uitgeoefend, in meer
dan eene gemeente, dan wordt de kiesgerechtigde gebracht op de kiezerslüst in
die gemeente, waar het grootste gedeelte van dien grond is gelegen.
3. Kiesgerechtigden in meer dan eene provincie kunnen dat recht in ieder
dier provinciën uitoefenen.
d_Artikel_1S. 1. ln elk landbouwkiesdistrict maakt iedere gemeente een stem-
istrict urt.
2. Door Onzen voornoemden Minister kan, na ingewonnen advies van Gede-
puteerde Staten, eene gemeente in stemdistricten worden verdeeld.
3. De gewone tijd ter verkiezing der leden van den provincialen landbouw-
raad is de eerste Dinsdag der maand Juni.
4. Gedeputeerde Staten bepalen overigens de dagen der verkiezing alsmede
die, waarop, zoo noodig, de stemming en herstemming zullen geschieden, waartoe
zij van de burgemeesters der gemeenten, die hoofdplaatsen zün van kiesdistricten,
_ de noodige gegevens ontvangen.
5. Het hoofdstembureau heeft zitting in de gemeente, welke hoofdplaats is
van het landbouwkiesdistrict en, voor het geval deze gemeente in stem-
edisträten is verdeeld, in het door Onzen voornoemden Minister aan te wijzen
stem istriot.
Artikel 19. 1. Op den dag der verkiezing kunnen ter secretarie der gemeente,
bä den burgemeester der gemeente, die lioofdplaats is van het landbouwkies-
district, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur opgaven
van candidaten worden ingeleverd. Ten minste drie dagen vóór den dag der
verkiezing geschiedt hiervan in elke gemeente openbare kennisgeving.
2. De opgaven, in het eerste lid vermeld, moeten inhouden den naam, de
voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door ten
minste veertig kiezers, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de
inlevering geschiedt.
3. De inlevering der opgaven geschiedt persoonlük door een of' meer der
personen, die haar hebben onderteekend. De candidaat kan daarbä tegenwoor-
ig zgn.
4. De burgemeester stelt een bewijs van ontvangst ter hand aan dengene,
,v die de opgave inlevert.
` 5. Is de burgemeester van oordeel, dat de opgave niet voldoet aan de door
of krachtens deze wet gegeven voorschriften, dan wordt daarvan. met mede-
deeling van de redenen, in het bewüs van ontvangst melding gemaakt. De
burgemeester is niet bevoegd eene opgave te weigeren dan wegens het gemis
van het vereischte aantal onderteekeningen van kiezers, bevoegd tot deelneming
aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt.
6. De vorm en de inrichting der opgaven worden vastgesteld bij algenieenen
­ maatregel van bestuur. Deze wijst tevens aan den tüd en de plaats, waarop
formulieren kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar moeten zgn.
Artikel 20. 1. Op den dag der verkiezing, zoodra de door de wet tot het