HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

nl
`I
i 24
Artikel 5. Ter voorbereiding van te geven adviezen kan de provinciale land-
t bouwraad commissiën uit zi`n midden benoemen, die de bevoegdheid hebben
te vergaderen, ook wanneer de raad niet bäeen is.
l Artikel 6. Tot büwoning van de vergaderingen van den provincialen land-
bouwraad en van de door hem benoemde commissiën kunnen door ieder van
dezen deskundigen worden uitgenoodigd om hem of haar, in verband met de
1 te vervullen taak, voor te lichten.
_ Artikel 7. 1. De provinciale landbouwraad houdt in de plaats, waar zün zetel
is gevestigd, jaarlüks ten minste ééne en ten hoogste twee vergaderingen, ieder
van ten hoogste vier dagen. Met machtiging van Onzen voornoemden Minister
j kan de duur van die vergaderingen worden verlengd.
1 Buitengewone vergaderingen worden in de plaats, in het eerste lid vermeld,
i bijeengeroepen hetzij wanneer Onze voornoemde Minister dit noodig oordeelt
hetzä, met diens machtiging, wanneer het bestuur of ten minste de helft der
_ leden van den raad daartoe schriftelük aan hem zün verlangen heeft te kennen
. gegeven.
» _Artikel 8. De provinciale landbouwraad benoemt uit zün midden een voor-
,, zitter en een ondervoorzitter.
Artikel 9. 1. Aan den provincialen landbouwraad is een secretaris verbonden,
die door den raad wordt benoemd, geschorst en ontslagen.
2. Hü geniet eene jaarlijksche bezoldiging en eene jaarlïksche toelage voor
I bureelkosten, waarvan de bedragen door Ons worden bepaald.
j 3. Hü moet wonen ter plaatse, waar de zetel van den raad is gevestigd. Van
i dez? vïplichting kan door Onzen voornoemden Minister ontheffing worden
, ver een .
4. Bü ontstentenis van den secretaris worden züne werkzaamheden waarge-
jj nomen door een lid van den raad, daartoe door den voorzitter aan te wäzen.
Li Artikel 10. 1. Het bestuur van den provincialen landbouwraad bestaat uit
j den voorzitter en den ondervoorzitter.
9 , 2. Het is belast met de bijeenroeping van de vergaderingen, met de voorbe-
jl reiding van de werkzaamheden, met de afdoening van de loopende zaken en
l met de tenuitvoerlegging van de besluiten van den raad.
lj Artikel 11. 1. Door Onzen voornoemden Minister wordt voor de vergaderingen
2 van den provincialen landbouwraad en van zgn bestuur de noodige lokaliteit, _
i zoo noodig verwarmd en verlicht, beschikbaar gesteld.
ij 2. De daarop vallende kosten, de bezoldiging van den secretaris, het bedrag
j van diens toelage voor bureelkosten, zoomede alle andere uitgaven ten behoeve
lj van den raad komen ten laste van het Rijk. _
jï 3. De provinciale landbouwraad ontwerpt jaarlüks eene begroeting van uit-
j gaven voor het volgende dienstjaar en zendt deze vóór 1 Juni aan Onzen voor-
; noemden Minister.
i Artikel 12. 1. De vergadering mag niet beraadslagen of besluiten, zoo niet
{ meer dan de helft der leden tegenwoordig is.
( 2. Alle besluiten worden door volstrekte meerderheid der stemmende leden
opgemaakt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 77 der wet van 6 Juli 1850
(Staatsblad no. 39). __ __
3. VVanneer de stemmen staken, beslist die van den voorzitter of, bij zijne
ontstentenis, van hem, die dezen vervangt. Van die omstandigheid wordt in het
, advies melding gemaakt. __
j E 4. Zoowel de minderheid als ieder lid zün bevoegd van haar of van zijn van
1 de meerderheid afwijkend gevoelen in een afzonderlijk advies te doen blijken.
j 5. Bij het doen van keuzen omtrent personen wordt gehandeld overeenkom­ ,,
j . stig het bepaalde in de artikelen 78 tot en met 83 der wet van 6 Juli 1850 '
j ’ (Staatsblad no. 39).
j Artikel 13. 1. De leden van den provincialen landbouwraad, de secretarisen
de deskundigen, bedoeld in artikel 6, genieten vergoeding voor reis- en verblijf-
kosten naar een door Ons vast te stellen tarief. __
2. Deze vergoeding komt ten laste van het Rijk.
Artikel 14. De provinciale landbouwraad stelt een reglement vast, waarin _
; zijne werkzaamheden en de orde züner vergaderingen worden geregeld en_ dat
j om in werking te treden de goedkeuring van Onzen voornoemden Minister
behoeft.
I
I
il i op nu