HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 856.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

17 5
diep in te gaan en ons te plaatsen op het standpunt in dezen door den l
Minister ingenomen, dat men zich dus tevreden stelt met de organisatie, W
door den Minister voorgesteld, n.l. alleen landbouwraden en dus geen ;
kamers van landbouw; terwijl de bepaling betreffende l H.A. desnoods
bij amendement zou kunnen gewijzigd worden. j
· Hoofdzaak is, gelijk ik zeide, de eigenlijke uitwerking van het begin- l
sel betreffende de vertegenwoordiging. En dan zij al dadelijk gezegd, .
dat die uitwerking aanvankelijk geen enkelen landbouwer kon be-
vredigen. l
Oorspronkelijk was door den Minister voorgesteld, dat de provinciale
landbouwraden voor de eene helft aangewezen of benoemd zouden wor- ,
den door landbouw­vereenigingen in de provincie, die uitsluitend zich t
met land- of tuinbouw bezig houden, minstens 2 jaren bestaan hebben ’
en tenminste 25 leden tellen; voor de andere helft zouden die Provin- l
ciale landbouwraden verkozen worden bij rechtstreeksche verkiezing door
de volgende personen: l°. landbouwers, die ten minste 1 H.A. bouw- of .
weiland of */2 H.A. tuingrond als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker,
beklemde meier of als pachter in exploitatie heeft en deze exploitatie als
bedrijf uitoefent; 2°. eigenaars van een uitgestrektheid gronds, bestemd ,
voor landbouwbedrijf, waarvan de belastbare opbrengst der ongebouwde
eigendommen ten minste f300 bedraagt; 3". zij, die werkzaam zijn in
‘ een of meer bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen weten-
schappelijke betrekkingen, i11 het leven geroepen ter bevordering van de
belangen van den landbouw; 4". directeuren van landbouw­ondernemin- i
‘ ‘ gen, zetbazen of boschbazen. En verder kon ieder tot lid van een pro-
vincialen landbouwraad gekozen worden, als hij maar mannelijk ingezetene
des Rijks, tevens Nederlander is en den leeftijd van 23 jaren heeft
bereikt en in de provincie woont. i
De zaak kwam dus hierop neer, dat de landbouwers slechts ten deele
1·echtstreeks zouden medewerken aan de samenstelling van de Provinciale
landbouwraden; en dat voorts voor die landbouwraden en voor den
Rijks-landbouwraad niet per sé landbouwers behoefden gekozen of aan-
gewezen te worden.
Dat nu was in vierkanten strijd met de stelling: landbouw­vertegen-
woordiging, samengesteld door en uit de landbouwers. Bovendien was het
een tweeslachtig stelsel. Men kan ten opzichte van de samenstelling der
landbouwraden twee stelsels volgen: n.l. rechtstreeksche verkiezingen of
niet-rechtstreeksche verkiezingen.
Onder rechtstreeksche verkiezing wordt da11 verstaan, dat alleen en
uitsluitend landbouwers de leden van de Prov. landbouwraden kiezen, dat
dus de landbouwers - die den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en in
de provincie hetzij voor zich zelf, hetzij voor een ander het landbouw-
2