HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 877.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

Ef
2 l2
V kon aansluiten, door een afgevaardigde tot het Comité af te zenden, die
dan daarin zitting had.
De leden van dit Comité werden dus gekozen door de Vereenigingen ë
en Maatsehappüen, die zich bij haar aansloten. Maatschappijen van 400-
1000 leden vaardigen één lid af, van 1000-2000 2 leden, van 2000-
4000 3 leden, van 4000-6000 4 leden, van 6000-8000 5 leden, en i
boven 8000 leden werden 6 afgevaardigden toegelaten.
Van de werkzaamheden van dit Ned. Landbouw-comité hebben sommi-
gen groote verwaehtingen gehad. De teleurstelling was daarom des te
grooter, toen na eenige jaren van zijn bestaan bleek, dat de vruchten
van die werkzaamheden van heel weinig beteekenis waren. Daarbij kwam
dan nog, dat bij zeer ingrijpende zaken, waarbij de landbouw betrokken j
U was - de Boterwet, de wet op de Paardenfokkerij - de Regeering niet M
eens vooraf het gevoelen van het Ned. Landbouw-comité inriep. C
De oorzaak van een en ander werd al wede1· hierin gezocht, dat dit
Comité evenals de vroegere Commissiën, evenals de Landbouwmaatschap­
püen niet het volle vertrouwen had van den landbouw in zijn geheel,
dat daarin niet wjfsluiteizd de landbouw was vertegenwoordigd. Zooals
‘ de Minister van Waterstaat in zün Memorie van Antwoord op het Voor-
loopig Verslag betreffende de Landbouwraden zelf zegt: ,,Het Landbouw-
comité kan - ondanks de moeite, die het zich getroost en de talenten,
waarover het te beschikken heeft - niet op het algemeene vertrouwen
van de landbonwende bevolking wijzen. Het Comité is aan de landbou- .
_ wende bevolking voor een goed deel vreemd, omdat het wortelt in ver- ·
? eenigingen, uit betrekkelijk weinige practische landbouwers saam- d i
{ gesteld."
L Zoo werd het allengs meer en meer duidelük, dat eerst dan voor den
{ landbouw iets goeds te verwachten zou zijn, indien de landbouwers zelven
V en zij alleen aan het woord kwamen, indien een organisatie kon tot stand
worden gebracht, waarin de landbouw zich door de landbouwers kon
E uitspreken. Dit ligt geheel op de lijn van de historie, volgens welke men
§ in het Nederlandsche volk niet ziet een groep personen, een zeker getal
i individuen, maar een georganiseerd geheel. Georganiseerd - d. w. z. het
i Nederlandsche volk bestaat uit kringen, die ieder voor zich eigenaardige C
{ belangen hebben, waarover die kringen zelve zich in de allereerste plaats ;
E hebben uit te spreken. Daarom wordt het goedgekeurd, dat door de Ka-
j mers van Koophandel de handel zich kan uitspreken - ja, zou men zelfs
L wenschen, dat die Kamers van Koophandel meer bevoegdheden hadden. .
‘ Daarom staan we voor een organisatie voor de nijverheid, een organisatie 4
‘ voor den arbeid; en dus ook voor den landbouw.
F Tot zulk een organisatie nu kan het niet komen, gelijk ik reeds zeide,
ä wannee1· de Overheid zelve daartoe niet het initiatief neemt. De afdeeling ‘ á {
1 .»·,,-i
` x