Home1572, 1672, 1772Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 614.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

t
` 1
, #
ë M ···· vu V
l
E eenzlgzins plegtzlge wgjs te gedenken, en vzoodzg-
l den mg uz't, om ooh deze gelegenheid het woord V
te voeren. ­· Veel uttloh/sends had deze uttnoodz`-
ging voor mg, zoowel om de herinnering aan het
feest van voor vgjf­ en-twtntzg jaren, als om de
` wgjs, waarop die door het Bestuur geschiedde,
{ waaronder th de eerste vrienden mgjner jeugd tel-
len mag. ­- Ih nam deze taal: op en zoo ont-
stond het Dichtstu/z, hetwelk hier volgt. t
De vgjf- en­zeventz;g ­jarz;g`e feestvtertng werd
gehouden op den ll. September {847, z'n de gehoor- j
zaal van ’t gebouw der Jllaatsehapjnj Diligcntia. De lx
zaal was voor deze gelegenhezd met smaah ver-
` sterd; bloemen en festoenen streelden het gezzlgt,
' eene fraaäe muzgjh het gehoor. Onder de genoo-
£ dzlgden bevonden zich: de Graaf vm mm DUYN vm l
E 1»1AAsnA¤1 , eenzlg overgeblevene der Besehermheeren
van het vroegere Dz'ehtg`e7zoots·chap,· afgevaardzg-
w den van de verschillende Afdeelingen der Holland-
- sche Jllaatsehajapë, en van de tn ’s Gravenhage ge-
vestzgde Letterhundtge en andere Genootschappen.
_ De Heer vxmams, tgjzlelgjh Voorzitter der feestvte-
rende Afdeeling, opende de ]7Z€_,Q`btl,g`.h8Z·({ met eene
Rede, het ontstaan en de voornaamste lotgevallen
des Genootsehaps sehetsende op de hem eegene,
hernaohtzge en welsprehende ­­~ De Holland-
sche Illaatsehapjeg deed aan den sjnreher en den
auteur van het Dtehtstuh , in hare hort daarna ge- i
· houden algemeene vergadering, het vereerend voor- i
stel, om deze stulïhen voor hare werken af te
n