Home1572, 1672, 1772Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 634.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

f 1
1 1
VK -­- è
,. leving van dat Nederland, welhs poëzgj, hraehti-
E ger dan ooit, zweefde over het dorre lgjh, als om I
het tot nieuw leven te bezielen; en het had den
h dageraad van herboren vol/ssbestaan zien aanbre-
ïi hen, en begroet met zangers, als de geestdrift dier
dagen, vol en hrachtig, hooren deed! -­ Het Ge- `
P nootsehajo had vijf- en­twz'ntzg ­_jarzg bestaan {
, gevierd, onder de leading van een’ zgjnergjverzgste
./lledeleden en Bestuurders, den Ileer Mr. ·1‘110111As wm
LIMBURG; ­- en toen in 1822 de vgnftzgste verja-
ring van zijne stichting aanbrah, droeg het aan
mçj, een' zjner `jeugdzgste Leden, de vereerende
V taah op, om bij die feestviering mijne zangen te
’” doen hooren. Aangename en belangrgj/ze herinne­ ` l
ringen er voor aan deze feestviering ver­ E
bonden, waaraan ih mij hier, uit vrees van onbe- [
scheiden te worden, niet mag toegeven; maar men E
1 zal het echter ten goede houden, wanneer ik
· erhentelgjh en hoogaehtend de namen noem der toen-
malige, thans ontslapene Bestuurders, de Ileeren ·
Ds. 11. 1>. en Mr. .1. c. vm DE 1<1s1­11¤1.E, Mr. 11. vm
ug 110111111, den Baron 11. 001.1.012 D‘ESGURY v.·11~1 11m1111:11­ j`
‘ , 001111, en van mijn' hartelijk geli1<y”den vriend .1. 11.
Y 111. sc11A111>, aan wier genegenheid en leerrgjhen om-
gang ih zooveel verschuldigd ben!
Thans, in 1847, waren vçjf­ en­twintzg jaren
verloopen sedert de gedachte feestviering. De te-
E genwoordzge Bestuurders der Haagsche Afdeeling
j . wenschten ooh de 75"° verjaring van de oprzgting ‘
§ des Genootscheqas, waaruzt ontstaan is, op eene
ä
ä
1
§
1
ï i