Home1572, 1672, 1772Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 606.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

`
»
t C
E ····· V
{ .
S
ä wanneer wtf die Diekägevzoo/e·<:ka]2pen van Amste1·­ ik
dam, Rotterdam en Leyden zick zien vereenigen X
l tot eene Balaafscke Maatschappij van Taal- en
I Dichtkunde, later Hollandscke Jllaalsckappgf van
Fraaije Kunsten en Wetenschalapcn, lot welke Maul- I]
Q sckapjoä, zn den jare 1819, ook kel Haagseke Ge- G
F noolsckap toelrad, dan zullen wg)`, mel den blik
l op den uilgebrezder’ werkkring dier Maalsekappgi 1
en kare uilgegevene gesckriflen, kel beslaan dier l
Genootsckappen niet zoo gekeel doelloos en onbe·
teekenend vinden in de gesckiedenis der ]Vederland­ `
seke Lelleren.
` Hel Genootsckajv Kunsttiefde spaart geen vlijt, eerst
laler, zooals boven gezegd is, lol de vereenzging i
« der andere loegelreden, kad eene zekere voorliefde
voor de oudvaderlgke spreuk, welke ook als
l Afdeelzng der Ilollandscke Jllaalsckappgjl bekield. - J
Er zekere kerz'nnerz*ngen zn kel leven, zoowel
van maalsckappgen als van personen, die men on-
gaarne verliesl, -­ zekere banden, die men, ook
, onder veranderde omslandiègkeden en gezugjzzgcle
, betrekkingen, noode losmaakl: ­- zoo ook kier;
{ de legenwoordzge ’s Gravenkaagscke Afdeeling ,
kad, als Genoolsckap Kunstliefde spaart geen vlijt, §
1 kel gewzglilgsle lgfdperk van ’l beslaan des vader- i
' lands en zeäs zv_§n’ val overleefd. Gedurende de l
vreemde overkeerscking werd daar, in de beoefe­ l
ning der vaderlandscke poêzg)', de /l€Z·l¢;,g’G vlam ä
bewaard, die de reinste gevoelens en nezgingen i
kweekte, en nog niet deed wankopen aan de ker- y
1
~ i
4
e
H