Home1572, 1672, 1772Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 585.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

l
{ z
j ï
5 >
g
; Jv ~­~ ï
r I
de Hollander Ze allen tgjde zoet op poëzgj was."
Omstreeks denzelfden tgkl toeh, dat het Dächtge- i
2 nootsehap te ’s Gravenhage zich vestzgde, ontston­ ;
den soortgelg)`he Genootschaplnen te Leyden, Rot-
terdam en Amsterdam, wier henspreuh reeds, ge- I
^ läh mzjn vriend vxmems zoo juist opmerkte (1): §
Kunst wordt door arbeid verkregen, Studium scien­
1 tiarum genitrix enz., gelgjh die van het Haagsche r
> Genootschap: Kunstliefde spaart geen vlijt, het bewgfs
levert, dat men door noesten arbezd en stalen vlgft
datgeen meende te hunnen voortbrengen, wat al-
, leen nz'tstortr'ng kan van het innzg bewogen
f gemoed of een' genz’alen geest. ,
Veel z's er gezegd, en met reden, tegen den geest
k en de strehhlng dier Dz`ehtgenootschap]2en,· of- g
g schoon men, in het çjveren daartegen, mzls·schz'en
Y wel eens wat te ver gegaan z's, en soms meer woor- «
ïl den en phrasen geleverd heeft, dan afdoende be-
£ wgfzen. Ooh. te dezen ojozzgte ze veel gezegd, der
behartzging waardtg van allen, wie het om bz'llg)`h­
head en waarhezd te doen is, in de bovenvermelde l
schoone Rede van den Ileer veeeïms, waarvan th
J thans alleen zeggen zal, dat het nn] een wezentlçfh
genoegen deed, daarin de denkbeelden weder te vin- 5
t den, wellce in eenzge regels van het laatste gedeel­ 1
e te van mgfn Dlehtstuh worden aangetrqfen. En ·
{1) In zijne Toespraak tot opening dcr fccstviering van de Haagsche
l Afdceling der Hollandsche Maatschappij van Emzye Kunsten en Wc-
ä tcnselzcqyven, op deu 11. Sept. 1847.
ä
ëz
E
e
s
` E
à l