HomeIn de goede richtingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

V l
~ i
l bestuur van zijn gestorte w‘aarb·orgsom· ontvangt. Deze schatting,.
evenals die van de grond der gemeente, indien ze· van haar eigen .
i terreinen e­en stuk afstaat v·oo-r een biezondere school, geschie·dt door W ‘
E drie deskundigen, waarvan één wordt beno-emd door de Raad, één door r
{ het Schoolbestuur, en één door de Onderwijsraad, een lichaam dat de "
F b·estaande wetten niet kennen.
Deze Onderwijsraad is bedoeld als lichaam. dat de Minister van ‘ '
j adviezen dient voor de zaken van lager o­nderwijs, zoowel om hem voor
, te lichten omtrent maatregelen, nodig ter verbetering van dit onderwijs, ~
L als in geschilpunten, welke bij toepassing der wet kunnen rijzen. D·e =
j kommissie meent dat de inst-elling van de Raad een waarborg zal zijn
tegen partijdige behandeling van zaken. Hierover is na lezing van het
l Rapport niet wel te oordelen; de inrichting en de werkzaamheden van
d-eze Raad toch moeten nader bij algemene maatregel van bestuur
l worden geregeld; alleen weten we, dat hij uit negen le-den zal bestaan,
l door de Minister te benoemen en te ontslaan. Ons dunkt, dat, wil er
l enige waarborg zijn voor de onpartijdigheid van dit lichaam ·en het
effekt ran zijn arbeid op een minister, tot een andere partij behoren-d
V dan de meerderheid van de·ze Raad, de leden niet in eens doch beurte-
Y lings zullen moeten aftreden, en dat zijn adviezen voor ied·er belang-
ig stellende t·er visie zullen moeten worden gelegd. gl
i Ill.
A Voorwaarden tot geldelike verzorging uit openbare kassen. - Geen l
V gesubsidiëerde ,,Sch0olverenigingen" meer. - Leerplan en les-
rooster. - Verplichte schoolvergaderingen bij ’t openbaar onder-
| r wijs. ­ Leemte in ’t nieuwe ontwerp. - Aantal en jaarwedden van
onderwijzers. - Rechtspositie openbare en biezondere onderwijzers. -
Weer een leemte. - Schoolgeld. - Kritiek op ’t ontworpen Grond­ i
wetsartiekel.
` Onze biezondere school staat e·r dus, en mag door het Bestuur gratis
worden gebruikt. Maar ho·e komen we nu aan geld voor onderwijzers en
leermiddelen? Heel eenvoudig: dit zal ons worden verstrekt uit de
openbare kassen, indien we voldoen aan e=en stel voorwaarden, welke
hieronder zullen worden besproken.
Allereerst moet het Bestuur geldelik onafhankelik zijn van het aan
de school verbcnden personeel; de school mag dus geen onderneming
zijn van dat person­eel, en evenmin een winstgevend bedrijf van anderen.
Hiermee is niet gezegd, dat zulke scholen - denk aan de zogenaamde
i Instituten ­-­ niet zullen mogen bestaan; integendeel; ook in he·t ‘
nieuwe Grondwetsartiekel lezen we: ,,Het geven van onderwijs is vrij,
behoudens het toezicht der Overheid, en~... het onderzoek naar de `
bekwaamheid en de zed­elikheid van de ·onderwijzer". Maar deze
instellingen kunnen niet m»eer, zoals thans op min of meer handige wijze _
dikwels geschiedt, voor Rijkssubsidie in aanmerking komen: ze moeten
; zich geheel zelf bedruipen of zich volkomen stellen on­der de voorwaar-
` den, waaraan de gewone biezondere scholen zullen moeten voldoen,
l« en die we bezig zijn hier te bespr­eken. Dit geldt dus evenzeer van
de (standen)scholen der zogenaamde schoolverenigingen. Deze
verandering is vooral noodzakelik, wijl, naar we verderop zullen zien, A
V in het nieuw-e stelsel op ’t gebied van openbaar en biezonder onderwijs.
l 6 `
l