HomeIn de goede richtingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

l
ä
E hoger beroep ko·men, welk lichaam de voorge·st»elde verbetering van
’t openbaar oniderwijs in onze gemeente z a l k u n n e n g ­el als t e n.
f' Ziehier een concurrentie, waarvan tot dusver in de schoolstrijd nog
gl weinig is gehoord: de mededinging tot nadeel van beide soorten
Fl onderwijs kendëen we wel; dat de Staatskommissie haar in haar tegen-
deel weet te dloen omslaan, is wèl een verdienst·e·.
l Ons verzoek intussen kon door h­et proitesterend raadslid niet worden
; getroffen: als wij voldoen aan de wettelike· vo·orschriften, dan moet
§ het worde11 ingewilligd, en Ged. Staten zouden zeker een Raad, die in
4 " dezen de wet niet kende, mores leren. Hierbij moet nog op-gemerkt,
dat het Gemeentebestuur voor ons ook een bestaand gebouw, dus een
` openbare- school die verlopen is of dreigt te verlopen, beschikbaar kan
i stellen, mits evenwel de schoolopziener aan die verwisseling zijn goed-
ll keuring hecht.
A Hebben we de bewilliging op ons verzoek van de Raad ontvangen,
dan moeten we onze waarborgsom storten. ln de eerste zes jaren van
’t bestaan onzer school loopt die som. geen gevaar: immers, eerst na
dat tijdvak kan de· school bezet zijn met alle klassen, zodat dan pas
beoordeeldï kan worden, of we niet lichtzinnig onze anvraag hebben
äi gedaan. Blijkt nu, na ommekomst van deze termijn, dat onze school
gt gedurende drie acht·ereenvolg’end·e jaren bezocht wordt door minder
dan d·e helft van ’t aantal leerlingen waarvoor wij haar aanvroegen, ­­
R of, bij kleinere scholen door minder dan vijf en twintig kinderen, ­-
dan is onze waarbo·rgso·m geheel verbeurd. Maar de Raad kan zich
l ook een dl e el ervan toeëigenen: indien wij de school voor 120 leer-
{ lingen hebben aangevraagd, en ze wordt bezocht door minder dan 80,
b.v. door 70, dan vervallen vijf twaalfde delen, en wij hebben dus
3125 versp·eeld. Indien we echter twintig jaar lang buiten de boeten
blijven, dian keert de waarborgsom in haar geheel tot ons terug;
langer dan zes en twintig jaar behoefden we dus niet te hebben voor-
ïi uitgezien. En, zolang de ge·meente o·nze waarborgsom geheel of ge·-
ja deeltelik in bewaring heeft, keert ze ons daarvoor een bij de wet voor-
E geschreven rente uit.
t i · Het bestek der nieuwe sch·ool wo·rdt nu opgemaakt door het
W G Gemeentebestuur, in overleg met ons schoo·lbestuur, en hierna wordt
het onderworpen aan die goedkeuring van d·e schoo-lopziener. Deze
i heeft tot leidraad een stel voorschriften, die voor openbare en bie-
à zondere scho·len geheel dezelfde zijn, wat tot dusver niet precies het
N geval was, - een stapje vooruit alzo, vergeleken b·ij die tegenwoordige
toestand.
· Nemen we aan, dat onze school klaar is gekomen, ·d.an ontvangt ons
j bestuur ze, met het meubilair, in bruikleen van de gemeente; d·e
verhouding van gem·eente tot schoolbestuur is dan als die van verhuur-
- der tot huurder; wie ze nader wil leren kennen, sla er zijn huurkontrakt
maar eens op na. Alleen is ons scho0l­huurkontrakt heel wat aanneme-
l¢il<·er: wij behoeven n.l. voor ons gebouw g­een sent huur te· betalen.
1 Hierbij diene n·og deze opmerking, dat stichtingen, kloosters b.v.,
4 welke een bi-ezo·nd~ere school aanvragen, daarvoor lo·kaliteiten in hun
j eigen gebouw kunnen aanbieden, waarvan de waarde dan wordt
« geschat. Hierna keert de gem·eente aan het bestuur dezer school
p jaarliks van d·e geschatte waarde dezelfde rente uit als ieder school-
à 5
ll