HomeIn de goede richtingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

we straks verschillendle verplichtingen hebben aan te gaan, zal die ‘ l
vereniging rechtspersoonlikheicl moeten aanvragen. Hie·rna beleggen «
l we weer een vergadering e·n gaan na, voor hoeveel leerlingen onze li
schoolrzal moeten worden gebouwd. Zal ze in een g­emeente boven
25.ooo en beneden 1oo.ooo inwoners kom·en te staan, dan moeten lj,
i we minstens veertig leerlingen hebben; in een plaats boven de aan-
§ gegeven grens minstens ho·nderd. Valt het aantal inwoners beneden
l de 25.000, dan wordien ook in de regel veertig leerlingen gevraagd, ,
< doch de minister kanin biezondere gevallen met een aantal
j van vijf en twintig genoegen nemen. Indien men nu weet, dat t·egen- l
ll woordig met rijkssubsidie in alle gemeenten biezonder-e
scholen kunnen,worden gebouwd voor vijf en twintig leerlingen, dan r
zal men zeker de nieuwe voorwaarden als een verandering ten goede ,
beschouwen.
j Nemen we aan, dat we op onze vergadering - de abo·nné’s van
» ,,Het Volk" zitten daar natuurlik bij honderden - tot meer dan
1 veertig namen van adspirant-leerlingen zijn gekomen, dan moeten
i we -­- en dit zal allich¤t meer moeilikheden bij ons publiek opleveren -
E' een financiele zaak in ordle brengen: wij moeten n.l. samen een ;
j waarborgsom bijeenbrengen, groot 15 pCt. der o·prichtingskosten
li van onze school, dus ]‘75oo van de ]‘5o.ooo. En vormen we, »
in een klein­ere gemeente, een gro·epje dat met moeite ’s ministers jr
i toezegging heeft verkr·egen voor ·een school voor 25-4o leerlingen,
i dan zullen we 30 pCt. van die kosten moeten bijeenbrengen, een maat-
regel, natuurlik strekkende om de oprichting van kleine schooltjes te
I bemoeiliken en een lichtzin.nig initiatief in dezen tegen te gaan.
E Neem aan dat ons financieel komplot gelijkt - ’t moet wel, anders
blijven we in ons geschrift hier reeds steken - dan gaan we ons om
onze nieuwe school wenden tot de Gemeenteraadl, een lichaam ·dat ii
tegenwoordig met de oprichting van biezondere scholen niets heeft te
mak·en. Maar ·onder de nieuwe wet heeft de Raad er alles mee te li
maken: alle scholen, openbare en biezondere, worden door de
Gemeente gebouwd. i
VVe wenden ons dus tot de Raad met ons financieel aanbod (onder , ; .
bouwkosten worden verstaan: prijs van grond, bouw en eerste inrich- ‘ `
ting, dus ook meubilair) en onze lijst van leerlingen - stel met twee-
‘ honderd namen. Dan geven we meteen aan, hoeveel lokalen de school ‘
zal moeten bevatten, en hoeveel leerlingen we gaarne in elke klas zouden {
. plaatsen; ook, tot welke soort onze school zal gaan behoren: voor
gewoon lager, voor uitgebreid. lager of voor meer uitgebreid lager §'
onderwijs.
De Raad vergadert en een »tegenstand«er van ons plan vraagt het
woord om te bewijzen dat de aangevraagde biez·ondere school, welke g,
b.v. rn. u. l. o. zou willen v·erstrel<ken, de bestaande openbare scholen _ E
(openbare scholen zijn scholen, door de Gemeenten opgericht en ‘
r bestuurd) in de gemeent­e in de schaduw zou stellen, zodat bij inwilli~ .
, ging van ons verzoek het biezonder onderwijs zou worden bevoord­eeld j
i boven het openbaar. Hij stelt dus voor, v a n g e m e e n t e w e g e ’
een openbare m.u.l.o.-school op te richten, en binnen de zes maanden
. moet de Raad dit voorstel in behand­eling nemen. Wo·rdt het ver- .,
i worpen, dan kan ieder ingezewtene van dit besluit bij Ged. Staten in
g 4 ä
l .“
l