HomeIn de goede richtingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

`
` En op ’t gebied van ’t e:igen«like la.g·e·r ondlerwijs he·eft de kommissie
i twee wetsvoorsltellen ·ge·fo·r·mu·leerd: één =b·et·re‘ffende de· opleiding van
­ de ·orude·rwijzers, geheel op nieuwe leest ~g·e·schoeid, ­en één, waarin alle
andere verand·e·rin·gen worden »sa­mengevat. ,
Vier wets­ont·w¤erp«en a­l­z·o heeft ·d1e‘ko·m’mis·sie gereed ge=maa'k‘t:
1. ·een nieuw Gro•ndvwets·a:rtiek·e»l,
2. e·en nieu·we ·wet tot v·e·rand·ering van de ·bes·taande lager-onderwijs-
we·t,
3. een ·d·ito~, speciaal de· opleiding de·r onderwijzers ibetreffende,
_ 4. een wet t·ot regeli‘n·g van ’t lbewaars~c·hool·onder·wij·s.
Met de toelichting-en ‘be·slaan deze- ontwerpen een ho·nderd;veertigtal
·bladzij·den, waarbij dan nog een ·uitvoe·rige nota komt van de minder-
_ he·id, bestaande uit he·t vrij-liloeral·e· lid M r. T y d em a ·n.
Het spreekt vanzelf dat deze enorme hoeveelheid. stof niet volledig
, t·er kennis van o·nz·e le·zers kan ·wo·r·den ·g-ebracht; wie wil genieten van
deze door«w·roc‘ht·e ‘arb·ei·d, schaffe zich het Rapport aa·n, dat ter Lands-
d'nuk`ke·rij is verschenen.
. Onze taak is het, de .h·o·o·f·dzaken, speciaal van ·het hier in de tweede
· pllaats g·eno·emde· ontwerp, naar voren te brengen en zo te bespreken,
dat ook niet-juri·s·te·n en leken op on-derwijs·gebie·d de waarde ervan
kunnen schatten, Natuurlik zullen w·e ook onze k·ritiek uitspreken, die
hier w=aarder·en·d en ·daar afkeuren-d zal zijn, en zich nie·t alleen over ’t
Rapport der k·o·mlmis·sie, maar ook over ·de nota-Ty-deman zal uit-
strekken; vooral de onderdelen zal deze kritiek ·be·treffen, omdat alleen `
bij kennis der onderdelen die Partij zal kunnen oordelen over het geheel.
Gelukkig heeft deze een richtsnoer bij dit lbelangrijk werk: de
Groninger sch·o·olm·o¤tie van IQO2, aan welke ook hier ten slotte de voor- ,
, stellen zullen wo·rden getoetst.
' k
. Il.
. F
Bouw van een biezondere school. - Aantal leerlingen, - Waarborg-
‘ som. - De gemeente als bouwer en verhuurder. - Heilzame konkur­·
rentie. - Verbeurdverklaring en boeten. - Scholen in stichtingen. ---
Onderwijsraad.
De bespreking van het ,,On·tw#erp van wet tot wijziging en aanvulling
van de wet to·t regeling van he¤t lager onderwijs", in ons vorig hoofd-
stuk toegezegd, is niet zo=’n heel gemakkelike taak. Dit ontwerp toch
. bestaalt uit een twintigtal artiekelen, waarvan sommige tot in het
oneindige zijn onderverdeeld; het is geen geheel, doch moet hier en
­ daar wo·rden ingeschoven tussen de d·elen der bestaande wet of dient
_ elders ter vervanging van andere delen. Daarom zullen we de artiekelen
niet stuk voor stuk nagaan., maar ze trachten te groeperen rondom
deze opgave: bo·uw van een biezondere school o·nder de nieuwe wet
Stel, waarde lezer, dat wij samen een biezondere school willen
__ bouwen. Schrik maar niet, voorstanders van neutraal onderwijs, het
hoeft geen ,,kristelike" te worden, ja, ze mag zelfs neutraler zijn dan
.. ~ d.e bestaande openbare. Een biezo·ndere school is eenvoudig een school,
o­pgericht op initiatief van en bestuurd door een vereniging, Wij zullen -
dus samen allereerst zo’n school-vereniging mo·eten vormen, en, omdat
‘ `