HomeIn de goede richtingPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

stemmen ·vóó:r ’t nieuwe G<r=ondlwetsartie'kel, dit zal worden uitgewerkt .
in on·dle·rwij·swetten,· welke in h·o·ofdIz·aak ove·reenk·om·en Imet de ·doo·r de
I kom·missie ontworpen ,,wet‘telik·e voor·s-chri‘ften". Men koopt ·dus bij de ‘
I , Gro·nd·webs.herziening nie·t een kait i·n de zak: de kat is vooraf van
all·e kanten bekeken, maar nu m·oet men ve·r·trouIwe·n dat ook ¤diezel·f·d·e
l kat geleverd zal wordien.
Waartoe echter zzal imen zich aan dat ·risico wagen? Kan dan het
I volk·sonderwijs niet worden verbeterd me·t behoud van het tegenwoor-
, dige Grondwe·ts.artiekel? Dit zou ·wel kunnen, indien er slechts sprake
l was va·n Ide verheffing van het openbaar ·onderwijs. Maar de g
benoeming der Staatkommissie is hoofdzakelik ege¤s·chied’ om tus·sen­ de
ï partijen van links en van ·rechts de ·s c h·o olvre d ·e te brengen,
I welke natuurlik alleen ·bereil<·t kan worden, in-di·en ook het ib i e- z o n d e ·r
l onderwijs van ·de wetswijziging profiteert. ja, sterker nog: zoals uit
I dit ­ges·chriftje zal blijken, is het Ibiezonder ·on«derwij·s op ’t ogeniblik
I stoffelik ·minde·r goed verzorgd dan het op·en¤b»aa:r; het .rn·o·e‘t dus, wil men •
t·o·t de vrede konrnen, bij deze ·we=tswij·ziging meer profiteren dan het
I openbaar. En daarom mag in de Grondwet niet blijven staan: ,,Het V
I op ·e n ba a r onderwijs is een voor·werp van de aanhouden-de zorg der ,
, regering". Deze clausule toch bevoordeelt dit onderwijs boven het
biezonder, dat oneder de ‘bestaande Grondivwet niet ee·n voor·werp· van
I die zorg is.
i Wie dus de s·choolv·rede wil, moet voor Grondvwe·tsherziening zijn,_
waaruit weer volgtidat hij ·’t boven aangegeven ·risico dragen moet.
En de kommissie wil, blijkens het feit dat haar leden zich de benoe-
ming door ·de regering helbben laten welgevallen, aan die vrede
meewerken. De tweeërlei doeleinden, haar do·o·r dIe ·l/linister in diens
lnstal·l·a;tier·ede gesteld, het o n de r w ij s k u n di·g e·: ,,dIe g‘r·ondslag
leggen voor een krachtige ·en dunrzzazrne ontwikkeling van ons volk", en g
het p ­o l i t ie k e : ,,«de ·be·ve·stigin·g onzer na‘ti·onale e·en·heid" (de liberale j `
·mi·ni«s‘te«r zag n.a‘tuurlik over de k·las·s»estrijd heen), deze beide- doeleinden g
heeft ook de l<I·O‘l'l'1iIT1lSSl·€‘ willen bereiken. Haar voorzitter gaf :hierv·an ` ”
blijk in de woorden: ,,...bij alle leden... bestaat... de oprechte wil om I
te trachten een geurneensehappelike grondslag te vinden, waarop zich
kan :verhe·ffe·n een deu·gdellk·e cin·ric·hting van ons schoolwezen (eerste
doel), welke rekening houdt met zo grote vers·cheidIe·nh­eid van godsidien-
stige en opvo·edkun·d·ig·e inzichten als on·s vo·lk k«en·1ne·r’kt" (tweede do·el).
Bij de opdracht werd alleen het universitair o·n·de·r·wij s a.an·gedui-cl als
, te zijn gesteld buiten de bernoeiingen der Staatskioummis sie. Dit lichaam
z·elf ·heef·t het vakonderwijs buiten·geslot·en~, omdat op dit terrein van `
scherpe tegenstelling tussen openbaar en biezonder onde·r·wij·s tot
dusver geen sprake was, Ook heeft de kornmissie geen ·wetsvoorste·llen `
gereed gemiaakt, welke gymnasiaal en middelbaar ondier·wij·s betreffen, ‘ jj
omdat, volgens haar, het op dit gebied bestaande· stels·el van
rijks-subsidiëring goed is, en alleen de· be d r a ge n verbetering `
behoeven.
Er rest dus het lager ondIe·rwijs. Nu heeft echter de- koummissie ook -
i over het z.·g. D*€’W·El3.fS‘Cl’1·O*OlOI1'l(i€I‘Wlj·S haar 'b·emoeiin·ge·n uit·ge‘strekt, een V
te·rrein dat to·t ·d·u·sver geheel aan zhet partikulier initiatief w:a·s over- " i
gelaten (gemeenten, ve·r·enigi·ngen·, par‘tlku~lieren), waarvan zich het
Rijk altan·s niets ·aan·trok.
· ë
l .ï··"·s' I