HomeIn de goede richtingPagina 3

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

ZrïT'°Yj`ï x._ { Y ri V ­« VZYYZWYZZN V Y i " ' V
Q Z . I
[ . Waarom zoveel wetsontwerpen? - Het risico hiervan. - Waarom
· i Grondwetsherziening? - Tweeërlei doeleinden van Regering en
A Kornmissie. - Ontvangen van het Rapport der Kommissie. - Korte
inhoud van dit geschrift.
nl · « ln dit geschritltje z«al allereerst ·wo·rden ·getracht, de l·ezers in te
i· ., lichten omtrent de inh ou d van het ,,Verslag der Staatskommiseie
i ' voor het Onderwijs, ing«e·stel·d bij Kon. Besluit van 31 D­e·sem=ber 1Q13".
- ‘ ` ï_ De vo·orstellen toch, ·w·aartoe deze kommissie is gekomen, grijpen zozeer
~ in de bestaandïe onderwijs-‘wetgevin·g, en Shun strekking kan zo gewich-
‘ , tige gevolgen hebben voor on·s politieke leven, dat ze tot in onderdelen
_ Y z·eer a.ansd‘achti·g moeten worden beschouwd, voordat er een g~€I1'lOïlV1€’€ICi
; i . oordeel over is uit te spreken.
i- ~ Men weet, dat de k-orninislsie is ·benoe·md door h­et ministerie Cort van
. f a , d·e·r Linden met de opdracht ,,wett·elik~e voorsohriften te ontwerpen ten
J l aanzien van de· voorziening in de kosten va·n h­et openbaar en het
i T- . biez·onder onderwijs, waardoor de deugdelikheid en de krachtige
_ vooruitgang van h·et on·der·wij·s der jeugd wordt verzekerd, onder behoud
., van de opvoedkundige z·elfsta.n»d»i·gheid van het biezon·der onderwijs;
fi en, zo nodig een .r<eda‘k~sie te ontwerpen van art. IQ2 der Grondwet,
{ ?_ welke met deze v­oor·sc·hrif·ten niet in strijd is". De ,,wettelike voor-
‘ · sc‘hrift»en" zouden dus de o·nderwijs~kwestie tot in biezonderheden
j ~ moeten oplossen; bleek dit zmogelik, dan diende er een beknopte
i i isarnenvatting ontworpen, een ointrwerp-Grondwletsartiekel, dat, eenmaal
_ T g aan·gen~omen, de latere wetgever niet in de weg stond, wanneer hij
Y W i de ,,w-ettelike voo·rschriften" tot wet wilde verheffen.
' ‘ Een vreemde volgorde? Zeker niet: de nieuwe wetten kunnen niet
l s eerst in v·oorstel bij de Kamers worden in=gedien·d, omdat ze in strijd
‘ . zijn met het b es t a a n d e onderwijs-Grondw­ets·artiekel. Kon dan niet
ll dez·e Grond‘wet·swijziging aanhangig worden ­g­e·m-aakt, zonder dat de
_" kommissie de later daaruit voortvlo·eien»de onderwij·sw»etten in ontwerp
;_ j gereed maakte? Ook dat n·iet: de kommissie moest door ’t ontwerpen
li ' . van die voorstellen bewij z en, dat zulk een verandering mogelik is
. i in onze onderwijswetgeving, dat de verschillende politieke partijen
_ l daartoe kunnen sa.m·enwerke·n, en een deel .hu·nner niet zal worden
. . _' _· geschaad, indien nu reed·s de- Grondwetswijziging die veranderingen
`·_. A ­ W rmogelijk maakt. Deze ma·nier van werken heeft natuurlik z’n risico’s .
; il als de Grondwetswijziging aan de orde komt, moet er word·en gestemd
* C over een artiekel, waarvan de uitwerking wordt op·gedragen aan de
~ -`_» _ lat·e·re wetgever - i·mmers, na de herziening worden de Kamers
2 A ,2* . ontbonden - en met het bes·taan·d»e artiekel laat men feitelik tegelijk
,_j ‘ · de onderwijswe·t los, waarop het on·derwijs tegenwoordig berust. Maar
- _` A S. e·en andere. w·eg schijnt er niet te zijn. Zonder wederzijds vertrouwen
j ` ä kunnen de politieke partijen niet over deze moeilikheid heenkomen, en
jl de leden der Staatskommissie, s·a.men·gesteld uit alle staatkundige
`Q groepen, zijn e·r min of ·meer borg voor, dat, indien hun partijen
§_ . A i