HomeIn de goede richtingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

fl " .
l I
il ‘ .
‘ Dan vreest de heer T"yd·em·an, dat de huidige politieke schoolstrijd wel
op de achtergrond zal geraken bij de Kamerverkiezingen, maar op de
., voorgrond zal komen bij de Gemeenteraadsverkïie·zing·e·n, waarvan
beho·ud of opheffing van op·enbare schol·en d·e inzet zal zijn. Dit komt
ons, indien de onderhavige ­ontwerpen wet worden, minder juist voor; .
I de omzetting van openbare scholen in biezondere kan buiten die strijd ‘
o·mgaan, daar ze- plaats heeft volgens regelen, in deze ontwerpen
vastgelegd.
l jawel, maar ,,de nieuwe redaksie van art. IQ2 laat ruimte voor
wetsvoorstellen, welke van de thans voorgedragene ten enenmal­e
·¥ v·e·rschillen". Aan deze kwestie hebben we in ons eerste hoofdstukje
l o·nze aandacht gewijd, en ’t zal de taak zijn onzer politici, aan de
§ Partij de grootst mogelike gerustheid op dit punt te verzekeren. Wel-
merken we hier op, dat ook Mr. Tydernan het zonder vertrouwen in
·dezen niet stellen kan. Hij wenst n.l. in ’t nieuwe art, 192 op t·e nemen
de zinsnede: ,,I n elke ge m e en t e des Rijks wordt van Overheids-
wege voldoende o p en b a a r lager onderwijs gegeven. Uitzonderin-
l gen hierop kunnen, naar regelen bij de wet te stellen,
l, worden toegelaten". Welnu, die wet wordt ook niet door dezelfde
Qi; Kamers vastgesteld als de nieuwe Grondwet, en zij zou dus de uitzon-
Iä deringen tot regel kunnen maken.
li Doch het voornaamste bezwaar van Mr. Tydeman is aldus geformu-
leerd: ,,Een Grondwetsartiekel, waarin de- eis van gelijkheid van ' ­
deu gdelijkh­eid voor beide soorten van onderwijs wordt afge-
wezen, kan door mij niet word·en aanvaard."
Wat zegt hiervan het nieuwe art. IQ2? ,,De eisen van deugdelikheid,
l_ aan het geheel of ten dele uit de openbare kas t·e bekostigen onderwijs
CQ te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover
if het biezonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting." Als
toelichting geeft de Komrnissie hier: ,,Onder dit lid valt zowel het -
I openbaar als het biezonder onderwijs. De eisen, aan de deugdelikheid te
stellen, zullen uiteraard soms gelijk, soms alleen gelijkwaardig zijn,
g wijl de vrijheid van richting der biezondere scholen moet worden in ’
X acht genomen." _ _
De sob·erheid van deze- toelichting zal heel wat misverstand veroor-
zaken. Indien we haar wat uitbreiden, is het o·.i. mogelik, de juistheid
J, aan te tonen van het standpunt der Kommissie in dezen.
* Indien de voorgestelde ·ontwerpen‘w~orden aangienomen, zijn, zo·als ‘ '
J hiervoor telk·ens is aangetoond, de omstandigh­eden, waaronder op beide
soorten van scholen les wordt gegeven, ongeveer g­elijk: de opleiding, ’
gg bevoegdheid en salariëring d·er onderwijzers, de schoolgebouwen e·n
‘5 l·eermidd­elen, de grootte der klassen, het aantal lesuren en leervakken. ‘
1 Wat is niet gelijk? De g ee s t van ’t onderwijs, bepaald in de eerste
plaats door de levensbeschouwing van de onderwijzer en vervolgens door
de te gebruiken leerboeken. En deze k an niet gelijk zijn, zoals Mr.
’ Tideman zelf toegeeft, want hij acht het vanzelfsprekend', dat d·e
‘l richting van ’t biezonder ·onderwijs vrij blijft. De Staat mag dus niet,
l om maar het m·eest konkrete te nemen, eis­en dat het leerplan der
b·i-ezondere scholen de goedkeuring der schoolopzieners erlangt, want
op dit plan komen de te gebruik·en b·oeken voor. En nu kan de w-et niet
äi beslissen, welke onderwijs deugdelikïer is, ·openb·aar of biezonder. ’t Is `
20
1
rl!
dl
5,
.
ii' .