HomeIn de goede richtingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

|l· ‘
I
· draagkracht - immers de gemeenten staan financieel sterker dan de ·
schoolbesturen - verliest daardoor een hatelik strijdmidd·el. Maar
; daarmee- houdt die mededinging niet op. In den vervolge, als vroeger, ­
E zullen de ouders komen te staan voor vragen als deze: mo·et mijn
kind op school niet-godsdienstig worden opgevoed dan wel godsdien-
stig? -5 kan een godsdienstige opvoeding worden gesplitst in een
neutrale, te geven door de onderwijzer, en een religieuse, onder leiding
Xi van ouders of predikant? - indien de opvoeding godsdienstig moet
zijn, ook op school, moet dan het leerstellige op de voorgrond staan,
i of is het milieu hoofdzaak, hetw-elk een godsdienstig ronderwijzer
rondom zich schept? Al deze kwesties liggen op het terrein van de
ge e s t e l i k e schoolstrijd, die niet door deze wetten wordt beëindigd. r;
, Ku vrezen sommige tegenstanders der Bevrediging, o.a. het
, Kominissielid Mr. Tydeman, dat in de strijd over deze kwesties de voor-
L. standers der biezondere school zullen zegepralen, omdat - populair
l uitgedrukt - de p-astoors en orthodoxe dominés betere prropragandisten '*
zijn dan de gemeentebesturen, de verzorgers der openbare school. Hier ‘
l zouden we tegenover willen stellen, dat de vrees voor pastoor en dominé
nimmer de komst van het r·e ch t {denk b.v. slechts aan Algemeen
. Kiesreclit) mag tegenwerken; deze geestelike autoriteiten zijn boven-
dien het meest te vrezen, wanneer zij het recht op hun zijde hebben.
En in de tweede plaats behoeven de tegenstanders der konfessionele
jj school de propaganda voor d·e openbare ook niet over te laten aan de
p g-enieentebesturen: er zijn ook openbare-onderwijzersverenigingen,
_ lichamen als Volksonderwijs en het Nut, en vrijzinnige predikanten.
V Kan in de geestelike schoolstrijd de minderheid in de verdrukking
< geraken? De vrijheid van keuze der ouders is niet met zoveel woorden "
i in de nieuwe ontwerpen genoemd; hebben de juristen onder de
j kommissieleden de formulering niet aangedurfd, of heeft het beginsel d·e
E nederlaag geleden? Hoe dit zij, er zijn zeker maatregelen voorgesteld
1 om de rechten van minderheden hoog te houden. Vooreerst kunnen
l aangrenzende gemeenten zich verenigen tot oprichting en instand-
“ houding van gemeentescholen, of tot vaststelling van regelingen
l omtrent de toelating van kinderen uit de ene gemeente op scholen van
li de andere; dit is onder de huidige wet ook wel mogelik, doch nieuw is,
. dat Gedeputeerde Staten het nemen dezer maatregelen kunnen gelasten.
Ten tweede kan uit de gemeentekas aan kinderen, die meer dan vier
§ K.lrl. wonen van een bestaande openbare school, steun worden verleend,
r strekkende om die school te b·ezoeken. En eindelik moet in gemeenten
, zonder openbare scholen aan alle kinderen de toegang worden vergund _
tot een biezondere, waar ze dan worden vrijgesteld van ’t godsdienst-
Vi onderwijs.
H Zijn deze maatregelen afdoende? In absolute zin zeker niet: niet
r ieder ouder zal in elke streek zijn kinderen kunnen zenden naar een
A school zijner keuze. Hi·erdoor wordt ons land in sommige zijner delen
ll, onbcvvconbaar voor elk van zijn burgers, konstateert Mr. Tydeman.
j ‘ Bravo, v r ij e liberaal, doch vraag eens aan de socialistiese spoorweg-
j beaniten uit de oude beweging, hoe bewoonbaar Brabant en Limburg
:1 voor lien waren, als ze, met hun gezin, met hun schoolgaande kinderen
dus, daarheen voor straf w·erden overgeplaatst. En dat geschiedde onder
ii de h u i d i g e schoolwetten. Zou Mr. Tydeman niet weten, dat beneden
A 18

lg
rr 1