HomeIn de goede richtingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

oiu·c`l»e·rs om hun kindleren de·r2g·elijke· scholen ·te· doen »bezo·eken". Wat
zullen de gemeenten o·p dit gebied dan moeten doen? Vooreerst zullen
ze het biezonder bewaarschoolonderwijs (·d. i. h­et niet door de gemeent·e
verstr·e‘k·te, dus ook ‘b·.v. het ne·utral·e van he·t Nut) moete·n subsidiëren.
Dan zullen ze, vrijwillig of door Ged. Staten gedwongen, zelf scholen
op moeten richten, waar het particuliere initiatief te kort schiet of te
i eenzijdig wer"k‘t. En eindelik zull·en ze een ·desku·n«d·i·ge inspektie moeten
instellen, w·elke voo·rlich=tin·g en l»eid·ing bij ·de oprichting kan geven.
De sub·si‘die­kwe~stie is geregeld als ïbij het lager ,onder·wijs: indien de
lbiez»on~d·e·re scvhoilen aan de wettelike eisen voldoen, ontvangen ze voor
elke leerlin-g hetzelfrdie jaarliks bedrag, als de gemeente zelf zou moeten
besteden, indien er slechts openbare bewaarschol·en waren. Of bij deze
kosten ook worden gerekend de renten en aflossingen d­er bouwkosten
van de openbare bewaarschol·en, is niet duidelik. ls dit niet het geval,
dan zullen dus de verenigingen uit eigen middelen in de bouw van
. biezondere bewaarscholen moeten voorzien. Van d·e andere bepalingen
· noemen we nog de volgende: het algemeen toezicht wordt opgedragen
aan een door de minister aan te stellen inspectrice, het plaatselik
aan een door de gemeenteraad te benoemen kommissie. Het onderwijs
' draagt slechts een voorbereidend karakter: spel, aanschouwings-
oefeningen, handenarbeid, vertellen, zingen, spreekoefeningen en
’t allereerste rekenen. De hoofden en onderwijzeressen moeten een
akte van bekwaamheid bezitten, de helpsters behoeven dit niet.
De hoofden van openbare scholen worden benoemd door de Raad, de
· andere- leden van ’t personeel door B. en W. Er worden twee akten van
bevoegdheid uitgereikt, en wel - al te slaafse concessie aan een
bes·taande toestand! - door gemeenten, gemeentelike instellingen, en
rechtspersoonlikheid bezittende instellingen en verenigingen, alle door
’ de minister aangew·ezen. De ,,hulpakte" vereist de achttienjarige
. leeftijd, een tweejarige werkzaamheid als helpster en het met goed
gevolg afleggen van een examen in de vakken van gewoon lager onder-
wijs alsmede fröbelleer, vertellen en opvoedknnde. De ,,hoofdakte"
vraagt h·et bezit der hulpakte, een tweejarige werkzaamheid als
onderwijzeres en vordert een moeiliker examen in dezelfde vakken
benevens de gezondheidsleer. Beide examens worden afgenomen ten
­o·verstaan« van de Inspectrice, die een beslissende· stem heeft. De
· opleiding voor de examens geschiedt met Rijksubsidie (hoogstens
vijftig ten honderd der nettokosten) door gemeenten, gemeentelike
instellingen en rechtspersoonlikheid bezittende instellingen en
ver·e·n1g‘1ngen. ­
Omtrent salarissen en rechtspositie geeft dit Ontwerp niets, hetgeen
` ons een noodlottig gevolg voorkomt te zijn van het door de Kommissie
ingenomen standp·unt, vanwaar ze het bewaarschoolonderwijs ziet als
in ronv-o­l·dr‘agen staat verkerend. Overigens bevat dit Ontwerp veel goeds
en zal het de bestaandïe toestand aanmerkelik verbeteren. l
, ¥ § lf
‘ Zo·als hiervoor ree-ds is o·pg=e·m-erkt, zullen de nieuw·e wetten tot gevolg
h·e'b·ben, dat het biezonder onderwijs dezelfde stoffelike· verzorging
geniet als ’t openbaar. De c-oncurrentie tusschen beide soorten, tot
dusverre gevoerd o.a. met geldmiddelen uit beurzen van verschillende
I7
. ~ \