HomeIn de goede richtingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

ó
. ‘ bij ’t openbaar, zozeer zelfs dsait een .a«rmeii‘ke poging ter verêbe·te·r;i:n=g
van beide soorten, die naar ’t beginsel der kommissie e·galise·rend
, . ‘ werken moet, een reaactionaire invloed uitoefent op de minst slecht
inige=rich=te soort. Hoe zal men, zo zouden we de tegenstanders der
Bevrediging willen vragen, bij onze politieke p·artijver¢houdin«gen, ooit
tot belan·grijke· verheffing van ons ·g·a·n·se Volksondierwijrs kunnen
komen, indien niet de stoffelike =b·e·voorrechting van één der so»or‘teri e
·een einde neemt; en allen ibelang wordt ·ge·sch·o·n·ken bij elke verbetering?
Hiermee zijn ·de ·met de financien sa.men·hang·e·nde kwesties afge-
handeld, en komen we te staan voor de vraag, die in ’t oog van velen
onze·r zeker heel w·at inte·ressanter is: ,,hoe komen onze en andere
scholen aan de kinderen ?" Dez·e vraag voert ·ons in ’t hart der ·sc:hool­·
kwestie. ,
VI. [
i Nieuw ontwerp op ’t Bewaarschoolonderwijs. - De konfessionele _
Q Bewaarschooll ­ Uitsluitend Partikulier Initiatief. - Rijksvoor-
i schriften en Staatsteun. ­- Omvang van het onderwijs. - Onder-
wijzeressen en helpsters. - Examens. ­- Wat ontbreekt.
Geestelike schoolstrijd. - Vrees voor dominee en pastoor. - Rechten
E van minderheden. ­­_ Een bezwaar van Mr. Tydeman. - Heemskerk’s ·
4 Grondwetsonderwijsartiekel.
I De financiele en bijna alle andere bepalingen uit de =beide ontwerpen
van wet tot wijzi·ging en aanvulling van de wet t-ot regeling van het
la·ge·r,Onderwijs, zijn tans door ons besproken, en we staan nu voor de
vraag, uit welke groepen de bevolking van beiderlei sch-olen zal worden .
V gerecruteerd`, Eerst de opmerking, dat de Gem·eente·raad voor beide
soorten de aanvangsl«eeftijd vaststelt, hetgeen tot dusver alleen voor
1 de openbare scholen geschie·dd·e, zodat hiermee weer ·een oneerlik
j concurrentiemiddel verdwijnt. In die grotere plaatsen zullen, bij ·
functionering der nieuwe wetten, in ·d·e regel d·e kinderen der openbare ,_
.en ·bie·zon·der~e neutrale bewaarscholen wel de recruten vormen voor ’t
leger d·er op­e·nbare lagere scholen, terwijl de leerlingen der ·biezond•e·re
kerl·;·elike voorbereidingsoholen wel zullen overgaan op d·e biezondere
inri·chtin·gen voor lager ond·e·rwijs.
‘ Voor de ouders van heel veel kinderen valt ·d·e schoolkeuze dus r·eed·s
_ lang voor ’t ze·sde levensjaar hunner spruiten. Dit achten we een zeer _
belangrijk bezwaar tegen de voorgestelde Bevrediging. Dat de .
ti kommissie in een afzonclerlik Wetsontwerp het Bewaarsch·oolond·erwijs
f van staatswege regelt, uitstekend! Dat de verzoening eist, de kleuters
. van xier te doen verdelen in katholiek, confessioneel, vrijzinnig-
W kristelik en neutraal op te voeden sujetten, dunkt ons een ·ped«ago·gies·e·
Y monstruositeit. Maar één troost putten we ·er uit: indien straks de `
‘ schoolstrijd zuiverder kan worden gestreden, doordat de financiële
Y ar­gumcnten er uit zullen zijn verdwenen, dan hebben de ·te·g·enstan·d=ers
f van confe·ssion·eel ond·erwijs een gernakkelik aangrijpingspunt in de
confessionele ·b·ewaarsc‘hool! `
Maar we dienen iets te zeg·gen van het Ontwerp van wet tot regeling ’
j van het bewaarschoolonderwijs. De komimissie behandelt dit de·el der ‘
I; sch~ool·o~pvoe·ding als nog in haar ontwikkeling verkerend: ,,d·e ver-
plichting aan gem»e·enteb»e·sturen ·o·p te l-e=ggen om b·ewaarscholen op te
richten, schijnt evenmin aanbevelenswaardig als de verplichting aan
16
l

lt