HomeIn de goede richtingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

i ·· nieuwe ontwerp, aanspraak kunnen maken op elf onderwijzers, het
· hoofd inbegrepen. T·e»genwoor»dig zijn daar, m­et het hoofd, d e r t i e n
leerkrachten. ‘
Voor e·en U.L.O.-school (school XV, Rietgraehtstraat) zijn deze
aantallen acht en elf, voor een lVl.U.L.O.-school (school Vlll,
Spoorwegstraat) zijn ze t wa alf en vijftien. Naar schatting,
zou Arnhem bij invoering der nieuwe wet, een veertig- a vijftigtal
, onderwijzers van zijn openbaar onderwijs overkompleet hebben. Wilde
‘ het een einde maken aan het ambulantisme, dan zou dit aantal twintig
à dertig bedragen, vermeerderd met enige dan noodzakelik geworden
reserve-onderwijzers. Van ’t ambulantis1n­e gesproken, dit wordt ernstig
bedreigd door ’t nieuw­e ontw-erp, omdat de gemeenten het biezonder
` onderwijs (waar men deze luxueuse instelling bijna niet kent) op
gelijke voet zullen moeten inrichten als ’t openbaar, wat -- bij de
schriele aantallen onderwijzers die ’t nieuwe ontwerp geeft - handen
. ·;» vol geld zou kosten. In Arnhem verhouden zich de aantallen leerlingen
van openbaar en biezonder onderwijs als drie tot bijna twee, zodat de
Gemeente, bij behoud van ’t ambulantisme, en bij behoud van ’t
bestaande aantal leerlingen per klasse, als surnuineraire onderwijzers
zou moeten aanstellen: 45 openbare en 2Q biezondere, en met prijsgeving
van ’t arnbulantisme, 25 openbare en· 16 biezondere, vermeerderd nog
m·et een aantal reserve-onderwijzers, die in dit geval ter vervanging
van tijdelik afwezige leerkrachten zouden moeten optreden. De
Kommissie heeft blijkbaar niet geweten, dat haar voorstellen wat het
aantal der aan te st-ellen onderwijzers betreft, zozeer achterblijven bij
de bestaande toestand, altans bij die welke heerst in vele steden bij
’t openbaar onderwijs. Zij is ’t zich ongetwijfeld niet bewust geweest,
-dat, ook op· dit punt, de onderwijsverwaarlozing door het Rijk zo
schreiend is geweest, dat liberale gemeentebesturen met niet al te
schrale kassen, de bestaande toestand uit eigen middelen zodanig
hebben gecorrigeerd, dat - nu ’t Rijk komt om de hele boedel over
t-e nemen - het zo weinig bij zich heeft gestoken, dat er, willen de
gem·eenten ’t ond·erwijs niet verslechteren, door die gemeenten handen
vol geld zullen moeten worden bijgepast. De Kommissie heeft dit zo
weinig voorzien, dat ze zelfs de jaarwedden der onderwijzers uitzondert
` van de uitgaven, die de gemeentebesturen aan de biezondere scholen
j moeten verstrekken. V r a a gz indien gemeenten als Arnhem bij invoe-
l ring der nieuwe wet, hun schoolklassen niet groter willen zien gemaakt
. dan ze nu zijn, en hiertoe voor eigen rekening bij het openbaar onderwijs
` onderwijzers willen bezoldigen, hoe komt dan het biezonder onderwijs
, in die gemeenten aan geld om op gelijk peil te blijven als ’t openbaar?
‘ Nu gaat ’t hier weer net, als bij ’t punt de-r salariëring van ond­er­­
wijzers: doordat de nieuwe wet egaliseert, brengt z­e in acht·erlik·e
soholen toch wel verlbetering. We hebben uitgerekend voor alle 1
y biezondere (kerkelike) Arnhemse scholen voor gewoon onderwijs, welke g
invloed op ’t aantal onderwijzers daar de nieuwe w·et zou hebben. En
_ v daar zou geen enkele school achteruitgaan zoals bij ’t openbaar
{ onderwijs; integendeel: er zouden er vijf gelijk blijven, drie zouden een
F . en één zou tw-ee onderwijzers vooruitgaan.
Levert ·deze vergelijking niet een sterk argu1n·ent vóór de Bevredi­
jging? We zagen hier ’t biezonder onderwijs materieel achtergesteld
i ‘·