HomeIn de goede richtingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

l ` gekommitteerden, en dat zowel over de praktijk als over de theorie ‘ A
loopt. Lang zal hij niet behoeven rond te lopen: de kommissie heeft ‘
l berekend hoeveel onderwijzers jaarliks nodig zijn, en het aantal op te
, richten kweekscholen - 45 v-oor het openbaar en 55 voor het biezonder
·onderwij‘s - gebaseerd op dat getal. Slaagt hij, dan kan hij
·solliciteren als onderwijzer: hij heeft dan alle bevoegdheden op ’t
gebied van ’t lager onderwijs in de zak, be·halve die voor ’t volledig 4
tekenonderwijs, nuttige en fraaie handwerken. Zoals we hiervóór de ,
l financiële gelijkstelling zagen uitgewerkt bij de lagere scholen, zo is
l dit ook geschied bij de kweekscholen; bij beide soorten, openbare en
biezondere, gelijke toelatingsvoorwaarden, Rijksbeurzen, dezelfde
' vakken, waarvan ’t aantal lesuren bij Koninklik Besluit wordt bepaald, _
dezelfd·e praktiese opleiding, ook ’t door het Rijk bezoldigde adspirant­
l onderwijzerschap. Alleen ’t zelfde voorbehoud als vroeger bij ’t
ll biezonder onderwijs: het l­eerplan blijft - wat d·e ge·est betreft --
geheel vrij. Daartegenover treden dan dreigend op: ’t eindexamen onder · ·ï>
[ toezicht der Rijks-gekommitteerden, en de (wel wat erg slappe)
ll bepaling, dat de Rijkssubsidie vervalt, indien gedurende drie achter-
lj epnvolgendegaren niet het derde deel (of minstens 1o) der kandidaten
‘t s aagt voor at examen.
i Hiermee nemen we afscheid van dit inderdaad prachtige ontwerp 1),
l` welks aanneming een belangrijke invlo-ed ten goede zou kunnen oefenen
op de ontwikkeling der onderwijzers, en - door de afschaffing van
jl duizend en een akte-examens - op hun levensgeluk. Alleen nog deze i
jl opmerking, dat de Kommissie de onderwijzers der toekomst een andere
ij? salarisregeling toedenkt dan de tegenwoordige: hun aanvangsalaris zal
minimaal bedragen van f 900.- tot f 1225 - (er blijven ook dan vier
klassen van gemeenten) en maximaal van f 1500.- tot /:222S.- (of
van f 17oo.- tot f 2425.-; het is niet geheel duidelik wat de Kommissie
wil met de ]l200.-, tot dusver toegekend voor de hoofdakte; ook
E trouwens niet, of in ’t nieuwe systeem de onderwijzers bij ’t U.L.O.
en M.U.L.O.-onderwijs hoger zullen worden bezoldigd dan die bij ’t
, gewoon.
4 Maar wij gaan weer naar ons eerste, grote w­etsontwerp, en moeten
, aan onze nieuwe school onderwijzers h·ebben. De belangrijkste, hier
,. te bespreken kwestie is nu: hoe groot moet hun aantal wezen? Deze A
‘ vraag is van zoveel gewicht, omdat van haar beantwoording afhangt
g de grootte der klassen, een omstandigheid, van aanzienlike invloed i
h op de resultaten van ’t onderwijs. ·
, Het is hier de plaats niet, lange statistieken in t·e lassen. 2) Wij zullen
I een greep doen uit het nieuwe wetsontwerp- om te laten zien, of het t
verbetïinlg brengtljn de bestaande toestand, en daartoe tevens weer `
· enige rn emse sij ers geven.
W Op 1 jan. IQIS telde een school voor gewoon l. oi. daar (school XIII, 4
Bloemstraat) 457 leerlingen, en zou dus, naar de maatstaf van ’t
i, .
Q, -l- ­­­ (
lj l) De kommissie berekent dat het nieuwe opl.·systeem is te verwezenliken met
een jaarl. hogere uitgave van vier millioen gulden. ` _
_, 2) Teneinde kollegzrs en gemeentelike autoriteiten in staat te stellen vergelijkingen
jl te lTlZllï·€,Il,]4(ïO7l€ {hier voor Arnhem is geschied, geven we aan ’t slot van dit
g€SCl`1l‘l tje )1_]1g‘€
I4 .
I l