HomeIn de goede richtingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

_ _ V.
Tegenwoordige opleiding der onderwijzers, - Nieuwe opleiding. --
_ ` Salarissen der toekomstige onderwijzers. - Aantal onderwijzers per
school. - Nieuwe gevolgen van langdurige Rijks­onderwijsverwaar­
lozing. - Nog een leemte in ’t nieuwe ontwerp. - Argument vóór de
Bevreicliging.
­ Voor we aan onze school onderwijzers b·eno·emen, willen we zien
waar deze vandaan komen. Tegenwoordig ,,0ndergaat" - zo zeggen
we op Bondsvergaderingen - een a.s. onderwijzer z’n opleiding bij
­ »­ één of meer hoofden van scholen, bij partikulieren dus, die een rijks-
r premie ontvangen indien ze de kandidaat zonder ogenschijnlike
ongelukken afleveren, of aan een Normaalschool, waar vóór, tussen en
na de gewone lagere-sch·o·0lu.ren de jongelui genieten van de restanten
der krachten hunner leraren, welke in die uren aan de gewone jeugd
bezig zijn. ln de laatste tijd is men bezig, he el langzaam aan, d-eze
inodel-inrichtingen door dagnorrnaalscholen te vervangen, d.z., zoals
het woord ni·et al te duidelik uitdrukt, normaalscholen waar in gewone
schooltijden les wordt gegeven door een gering aantal leraren, welke
hieraan hun gehele dageliks brood verdienen, De beste bestaande
_ opleiding ,,ondergaat" men niet, do·ch geniet m·en aan de Rijkskweek-
scholen, waar een programma wordt afgewerkt ongeveer gelijk aan
dat voor de Hoofdakte en waar ook iets aan een paar moderne talen
_ " en wiskunde wordt gedaan. Zulke kweekscholen zijn er echter slechts
· zeven, alle op een na voor jongens. De leerlingen genieten er alles vrij,
ook kost en inwoning, en betalen geen schoolgeld. Altans aan de Rijks-
` kweekscholen, de openbare, is dit het geval. Er zijn ook, met rijks-
subsidie, bie z onde re kweekscholen, waar, naar we menen, in de
rege·l wel schoolgeld wordt geheven.
Indien wij nu aan onze- school onderwijzers moeten hebb·en, zullen
` we die moeten betrekken van partikuliere opleiders, van normaalscholen
(openbare of biezondere) of van kweekscholen (0. of b.), Maar na een
jaar of tien zullen we ons aan een ander adres moeten vervoegen.
We gaan nu ·even snuffelen in het door de Kommissie ontwo­rpen wets-
ontwerp, dat een nieuwe opleidin g ­der onderwijzers beoogt.
Welnti dan: alle andere opleidingen dan die aan een kweekschool
i - worden afgeschaft, en de kweekschool­op·leiding zelve wordt aanzienlik ‘
" ‘ verbeterd. We zullen krijgen: openbare en biezondere kweekscholen,
jj alleen voor jongens, alleen voor meisjes, en gemengde. Als eis van
toelating der leerlingen wordt gesteld het bezit van een diploma 3­jarige
H H. B. S. of M.U.L.O.-school, waarna dan nog een (in de regel) verge-
· lijkend examen zal moeten worden afgelegd, aangezien ook aan de
nieuwe kweekscholen Rijksbeurzen worden ingesteld. Daar zal onder-
wijs worden gegeven in de gewone vakken van lager onderwijs, de drie j
moderne talen en wiskunde (voor meisjes nog nuttige en fraaie hand-
werken). Na drie jaren is de leerling het eerste, alleen-theoretiese
deel der school door: hij kan adspirant-onderwijzer worden 21 y" 500.--
’s jaars, werkt dan overdag in de lagere school onder leiding van een
vo·lledig bevoegd onderwijzer, en zet z’n th-eoretiese studiën ’s avonds
aan de kweekschool voort. Twee jaar later legt hij een school-
eindexamen af, dat wordt gehouden onder toezicht van Rijks-
IS
K