HomeIn de goede richtingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

j ,
Q
` De d·erde bijdrage vo·or de lagere scholen van b·eide soort·en ko·mt
ë uit -de kas der Gemeenten: h·et zijn de kosten tot instan.dl1·ouding der ` i
E scholen, dus uitgaven voor leermiddelen voornam·elik. Aan elk bestuur
ll ener biezondere school wordt per leerling een bedrag uitgekeerd, gelijk ,
aan de som, welke een kind der overeenkomstige op·en,b»are scho·ol de
jj gemeente gemiddeld per jaar kost. Knoeierij met tellingen, die tot
dusver bij het biezonder onderwijs p­laats hebben, worden onmogelik
gemaakt, door die tellingen in ’t vervolg viermaal per jaar te doen
geschieden. `
Eindelik ontvangen de lagere scholen uit de gemeentelike kassen nog
El de kosten voor het herhalingsonderwijs, verminderd met hetgeen het _
jl Rijk voor deze diensttak uitkeert aan salarissen,
Hiermee is de kostenbetaling afgehandeld -­ volgens de vvetsont-
werpen altans - en doet zich op financieel terrein nog slechts de ‘
ll kwestie der schoolgelden o·p. Uit ons vorig artiekel wee·t m·en, dat ze
in de Gemeentekas vloeien, dat de heffing v·oor openbaar en biezonder
{J onderwijs gelijk is, en plaats heeft volgens een door de Raad te maken "
verordening. Over deze verordeningen nog een enkel woord. De samen-
[H stelling ervan moet rekening houden met de volgende algemene-
ll wettelike voorschriften: geen schoolgeld wordt geheven van kinderen,
jg; wier ouders niet zijn aangeslagen in de plaatselike direkte belastingen;
het minimum voor de anderen bedraagt, evenals nu, 5 sent per wee·k; ·
deze anderen betalen een e v ­e n r e d i g s c h o· ol g e ld, verschillend
{ voor de drie soorten van lager onderwijs (gewoon, U.L.O. en M.U.L.O.)
en nooit hoger dan -de kostprijs; voor meerd·ere kinderen uit één gezin _ ·
heeft aftrek plaats.
jl Het grote beginsel is hier de- evenredige schoolgeldheffing, d.w‘.z. de ·
y aanslag in overeenstemming met de grootte der inkomens van de
ouders. Een prachtig stelsel, d at de s t a n den s c h o le n doet
j verdwijnen, maar... ­een stelsel van s choolgeldheffin g,
en dus o.i. staande beneden het stelsel der kosteloosh·eid van o·ns «
lager onderwijs, ­een eis der pr·o·gramma’s o.a. van S. D. A. P. en Bond
, van Ned. Ond·erwijzers. Over deze beide stelsels hier uit te weiden,
_ zou in een onderwijs-geschriftje als dit niet te pas komen; we zouden
`i een spiegel-belasting­debat voeren, dat beter toevertrouwd is aan de ‘
financiële specialiteiten ·onzer Partij. All·een dit: vergeleken bij de
Y tegenwoordige toestand, zal de nieuwe schoolgeldregeling een reus-
; achtige verbetering brengen: vooreerst door het doen verdwijnen der ë. .
1 schoolgeld-ko·nkurrentie tussen de beide soorten van onderwijs; dan M
door de evenredigheid der heffingen en niet het minst door het gevolg:
de afschaffing der stand·enschool. Indien straks het beginsel van de H
schoolvrede zal worden bestreden met de opmerking, dat de verdeling E
{ der natie zal worden doorgevoerd tot splitsing naar sekten, dan
¥ kunnen de voorstanders vandeze v·rede de tegenstanders toevoegen:
_ maar de andere splitsing, de zeker nog veel mind-er gemotiveerde: die
der kinderen naar de welstand hunner ouders, wordt dan toch door
'i ditzelfde ontwerp onmogelik gemaakt.
Hiermee is de financiële kwestie besproken, en nu deze zaak geregeld
Q , is, zullen we m·oeten trachten, in onze school onderwijzers te krijgen,
waarna we vlak voor de opening staan.
lle X2
l
l