HomeIn de goede richtingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

1 ‘ .
[ .
1
(
J _ toelage vo-or plaatsv¤er·v.a·n.gend h·oofd, die voor tekenen en zang, zodat
,? tral van ·o·n·der·wijz·ers te· Arnhem in salaris zouden achteruitgaan, werd
’ à die nieuwe wet 0nver.a»n·derd aangenomen; de ‘ko·mmi·ssie scheen voor
l dergelike eventualiteirten reeds te vrezen, en on·twierp al een overgangs-
maatr·egel, welk·e ·d·e tekorten brengt voor rekening der gemeenten.
" Een zeer afkerurenswaardige -opl0s·sin·g, naar ons dunkt: de gemeenten,
, die tot dusver tot de mi~ns·t slechte betalers b·ehoorden, zullen hiervoor
gestraft worden met een jarenlan·ge 'bijpassing der hier aangewezen
J be=d‘ra.gen. Vooral voor de traktementen der hoofden van scholen zullen
` z·e ·moeten blijven o·p·d#ol<ken; «het maximum dez·er ambtenaren, dat nu
in Arnhem ]‘25oo.- bedraagt, wordt teruggezet op f215o.- voor
scholen met minder dan 200 leerlingen en op f22 50.- voor scholen
met meer dan dat aantal.
` Welke zin heeft het nu, hier de nieuwe salarisregeling te toetsen aan
de in Arnhem bestaande? Geen andere, dan om met sijfers te kunnen
aantonen, dat voor het openbaar onderwijs in gemeenten, waar de
salarissen niet al te slecht zijn, deze Rijksregeling te laat komt om
mooi te wezen. Wij zijn overtuigd, dat men, bij vergelijking, tot een-
zelfde resultaat zal komen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen
enz., om nu maar van Hilversum, Zaandam en Schoten niet te spreken.
Straks zullen we zien, dat op een and·er zeer voornaam punt de
, gemeenten nog de dupe zullen worden van de langdurige Rijksverwaar-
lozing van ons onderwijs.
. Intussen: de wet egaliseert, ze zal het Rijk jaarliks v·ermoed­elik op
1 ruim 15 millioen aan salarissen meer komen te staan; en voorde achterlike
streken brengt ze ·in1d~e·rdaad v·erbe·terin·g, ook .wa.t de jaarwedden der
o·nde·rwijzers betreft, In de ·kleinste gemeenten (klasse A.) worden de
maxima der mannelike ond·er=wij·z·ers zonder hoofdakt·e f 1200.-, der
v·r·o·u·welik«e f IOOO.- en der g·eesteli‘k­en f900.-, terwijl tegenwoortlig
` daar het maximum overal f825.- bedraagt, vermeerderd met een
paar g·eringe bijslagen. De hoofden van de scholen d­er laagst·e klasse
zie·n hun maximum van f 1050.- en vrije woning, gebracht op f I600.­­
P à f 1700.- zonder ·wonin»g. Ook hebben we reden o·m aan te nemen -
sijfers hiervoor bezitten we ni·et - dat de nieuwe regeling overal
heel wat verbetering brengt aan de biez0nder·e onderwijzers ‘).
l Dat de onderwijzers ten platten lande zoveel lager worden bezoldigd
dan in de sted·en (de maxima b·edragen in de uiterste klassen zonder
hoofdakte f 1200.- en 7‘ 1700.-), zal veel bestrijding wekken. In
beginsel zijn deze verschillen 0.i. niet te verdedigen; ze terstond in de
praktijk weg te werken (want ze bestaan reeds nu) zal stuiten op te
grote onkosten; wellicht waren r­eeds dadelik overgangsbepalingen met
dit doel vast te stellen.
. In de tweede plaats ontvangen d·e lagere scholen - biezondere en
openbare - uit ’s Rijks ka·s een bijdrage voor het Herhalingsonderwijs,
en wel voor elk lesuur per onderwijzer een gulden. Als men weet, dat
· deze subsidie t·ot dusver ...... 30 s·ent bedraagt, bij welke som de
·gemeente ook zes stuivers leggen ·moet teneinde de onderwijzer aan
zijn uurloon te kunnen ihelpen, dan ziet men .hierin zeer zeker ·w-eer een
J verbetering. ‘
I ‘) Voor de volledige salarisregeling zie men Bijlage A aan ’i slot van dit geschriftje. _
ï 1 1
1
l