HomeIn de goede richtingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

i - '­»-.`l .,'
l
1 ` een toelage van 7‘2oo.-, zodat het verschil tussen ­bet‘alin,g der ,,ve·r­
1 phcht·e" en ·d·er ,,niet­verpli·chte" vervalt. De ·onde·r‘wijzeressen worden C `
lager g·esalarri·eerd dan de «o•nde·rwijzers, hoewel ze dezelfde bevoegd- ,
ië heid moeten bezitten, neen sterker, hoewel ze bijna alle in ’t bezit jl
moeten zijn ener handwerkakte. Hoe is dit mogelik? De kommissie '
j heeft hier een redene·ring uitgevonden, die ongetwijfeld op veel tegen- ,4 I
spraak zal kunnen rekenen: na twee, vier en zes dienstjaren zijn de
verhogingen in hoofdzaak een beloning voor de klimm·ende dienst- S
1 prestaties; na ach-t dienstjaren enzovoort worden ze verstrekt om aan .
de stijgendedb«el2o1eftfnj van1’t ·on·d·e·rwijzeïsgezin 'ïe·gem·oe·t teg äouiêeiï. . i
ti; aen gemeng ·s e se 1 us: oon naar werken en oon naar · e· oe te.
Dat dit st·elsel in een wet zal kunnen worden loelichaam-d, wanneer er r
vrouwenkiesrecht in uitzicht is of inde praktijk reeds heerst, lijkt ons
een onmogelikheid. We kunnen er hier intuss-en niet langer bij stilstaan, ·· V.
li en merken alleen nog op, dat we, alleen ·door katholieken-vree·s geleid,
er toe zouden kunnen komen, het met o·ns geweten in dezen op een
akkoordje te gooien: rhetzelfde germengd·e· loonstelsel knablaelt nog
lp groter stuk af van ·d·e salarissen der lbr·o·ede·rs- en zu·sters-onde1-
Ii wijzers (essen). En dat i·s inderdaad een aanlokkelik gevolg. Het
jp pijnlikste- onderdeel der ganse schoolkwestie-o·plo·ssing is 0.i., dat de
jl; Roomse kerk versterkt wo·rdt m·et staatsgelden. Indien hier straks het
lj pr1nc1p·e van d·e schoolstrijd ·w«o·rdt ïloesproken, zal ·b1lij·ken, ·dat we ook l
gaarne aan de kat·holieken hun scholen gunnen, doch dit zou evengoed l
Q kunnen, indien slechts leken-ondervvijzers ·daarin werkzaam mochten
j zijn. ja heter: in een ,,vrij·e" s·chool 1behor­en ,,vrije" mannen en ‘ 5
vrouwen, en geen ·onde·rwijz·ers, die aan mensen een gelofte van gehoor-
g=‘ zaamheid ·heb·ben gedaan. Wil de ·scho0l een deel, zij ’t dan ook een
j 'bescheiden deel, der taak vervullen, om de komen«d·e· beschaving te
1 ilarengen bij "t opgroeiend geslacht, d·an zullen haar dienar·en niet de
, knechten van een kerk moet·en zijn. Evenwel, de oplossing der school- -
` kwestie - we komen er nader op teru­g - zal niet meer volgens
vrijzinnige plannen kun·nen ge·sc·hie·den: ze is ·ons vallen d·oo·r de loop
al der geb·eurt»enissen voor·ge~schr·even, en d·e Roomse geestelikheid is niet
i meer terug te dringen uit onze lagere school. De kommissie wil ze i
minder doen verdienen dan de leken-onderwijzers; uitstekend, hoe !
minder direkte êbaten de Roomse ker·k uit de istaatskas ontvangt, hoe
beter, ...... indien dit maar niet gaat ten koste van de onderwijzeressen.
= Teneinde te kunnen doen zien, of de onrtworpen salarisregeling in ’t
pi algemeen, de onderhavige wetsvoorstellen lloegee·rli·k kan maken, willen
we ze vergelijken ·bij de in Arnhem loestaande, een ·gem·eente tot
klasse C behor·en·de. Daar zullen d·e onderwijzers z·on·der hoofdakte van
‘ een aanvangsalaris a f 675.- met z·es verhogingen na dertien dienst-
jaren, tot een maximum kunnen opklimmen van f155o.-, de onder-
wijzeressen ·tot een van f1275.- en de geesteliken tot een van 5
7‘ 1125.--; de beide ·eerst·e maxima bedragen nu f 1300.-. Voor de
gi getr0·u·wd·e onderwijzers echter komt daar ·tegenwoor·dig een toeslag I
hij van ]£I7`5, welke hij de nieuwe wet vervalt-op zichzelf een
lff voordeel - zodat hun maximum slechts f75.- zou omhoog gaan.
l' De onde·rwijzere~ssen genieten nu voor ’t geven van hand·werko·n«derwij·s
f 1 12.50, een 'beloning welke bij de nieuw·e ·wet komt te vervallen, zodat
l haar maximum f 13 7. 50 n.aar loeneden zou gaan. Verder v·erdwijnt de- I
l
IO l
iii l
l. I
l
l