HomeIn de goede richtingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

` · is deze, dlat alleen schoolgxeld mag worden geheven dëoor die gemeente
j en ten bate van de gemeente, en dat dit schoolgeld gelijk moet zijn
aan dat, geheven op de openbare scholen van dezelfde soort. Een zeer
belangrijke winst. Hiermee wordt een einde gemaakt aan het school-
geld-geknoei, tot dusver een treurig wapen in de concurrentiestrijd der
beide soorten van onderwijs. Hoe de schoolgeldregeling wordt, daarover
later. Alleen dit nog: van de ouders der leerlingen mag door de
Besturen evenmin een bijdrage worden geheven in andere vorm, zoals
_ tot dusver geschiedde aan sommige ,,schoolvereniging’en", waar de
o·uders verplicht waren, aandelen in de onderneming te nemen. Maar
de vraag doet zich hier op: k u nnen van nie t-ou d e r s do o r
de biezondere scho·len bijdragen worden gevraagd
of aangenomen? zouden dit ten zeerste betreuren, wijl
` dan een liberaal fabrikant o·f een kristelik grondbezitter de school _
zijner richting in gunstiger stoffelikekonditie zou kunnen brengen dan
die van de andere soort, en hierdoor de stoffelike schoolstrijd op de
plaats zijner inwoning weer zou kunnen voeren. Onze vrees krijgt te
meer grond, wanneer we zien, dat in het nieuwe Grondwetsartiekel
gesproken wordt van het ,,geheel of te«l1· dele uit de openbare kassen
te bekostigen onderwijs". O.i. moet hierover reeds bij de (lrondwets-
herziening klaarheid wo­rden gebracht, en, zo nodig, van socialistiese
zijde Tkrachtig wo·rden gestreden.
Eindelik en ten laatste, zal ons schoolbestuur alle gevraagde inlich-
tingen omtrent onze school moeten verstr-ekken, niet alleen zoals tot
dusverre het geval was, aan de minister en Ged. Staten, maar ook
i ­ aan de Gemeent·ebesturen.
Hiermee kennen we al onze verplichtingen, die we gaarne op ons
nemen, wijl ze dit grote voordeel brengen: gelijke smffelllm vBrz.0l*gl:'sg
, van bi.ezo·ndier en op»enll;iaar on«de·rwijs·.
éê
l iv.
Geldelike verzorging uit openbare kassen. - Nieuwe salaris-
regeling. - Achterstelling van onderwijzeressen en plattelands-onden
wijzers. - De Roomsche Kerk en de Staatskas. - Gevolgen van
, langdurige Rijks-onderwijsverwaarlozing. - Goede gevolgen van de
nieuwe regeling. - Geld voor leermiddelen. - Onkosten herhalings­
onderwijs. - Evenreclig schoolgeld of de kosteloze school. - Afschaf-
fing der standenschool.
Indien het Bestuur ener biezondere sch­ool voldoet aan de in ons
vo·ri·g hoo·fd·stukje ·be·spro·ken voorwaarde·n, d.an komt die school in aan-
merking voor volledige vergoeding der onkosten uit de openbare kassen.
Laten we thans nagaan, welke die onkosten en welke die kassen
zijn. Vooraf de opmerking dat bij ’t bespreken dezer financiële kwesties
geen onderscheid behoeft te wo·rden gemaakt tussen op­enbare en
biezondere ·scholen: beide worden op precies dezelfde voet behandeld.
In de ·eerst·e plaats dan, worden uit ’s Rijks kas betaald de salarissen
der ond·e~r·wijzers. De gemeenten worden in. vier klassen verdeeld. vol gens
d·e tabel, bedoeld in de ·wet t·ot regeling d·er Personele belasting. Voor
el'ke klasse worden ·genoemd een m·inimum, een aantal voorgeschreven
verzhogingen en -een maximum. Voor ’t ·bezit der hoofdakte krijgt ieder
lp