HomeIn de goede richtingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

dat van e·en «o·penbar·e school met evenveel l·ee·rlingen, dus ook - wat ,
tot heden niet noodzakelik was - het aantal onderwijzers met verplichte `
hoofdakte. i
j` Vervolgens zull-en de jaarwedden dier onderwijzers dïezelfde m·oeten
ä zijn als die, uitbetaald aan de openbare onderwijzers, werkzaam aan
een school derzelfde soort in e·en to·t dezelfde klasse behorende 1
F gemeente. Dit laatste zal nader worden toegelicht, en dan zal o·ok
g blijken, welk een belangrijke vooruitgang deze maatregel betekent voor
V de biezondere o-nderwijzers.
l In de vijfde plaats moeten de- Schoolbesturen bij de benoeming van `
E onderwijzers overleg plegen met de schoolopziener; dat deze geen
l andere invloed op die benoeming krijgt, past in ’t stelsel der vrijheid
van ’t biezonder onderwijs. Tot dusver stond de overheid geheel b·uiten
ll deze benoemingen; het nu voorgeschreven ,,overleg" is een stapje
[ vooruit, in de eerste plaats met ’t oog op ’t onderwijs, omdat deskun-
dige advi-ezen van waarde zijn, en vervolgens met ’t oog op de
i belangen der onderwijzers, wijl de benoeming hierdoor wordt gebracht
buiten de gesloten kring der Schoolbesturen.
V Ten zesde moet aan de onderwijzers onzer nieuwe school de rechts-
lp positie worden gewaarborgd, welke ook nu reeds bij de wet is
l omschreven. Bij ongevraagd ontslag kunnen ze zich wenden tot een
l Kommissie van Beroep, die minstens twaalf scholen onder haar ressort
, heeft, en bestaat uit zeven leden, waarvan drie gekozen worden door i
" de besturen dier scholen, drie door de personelen, en één, de voorzitter,
door deze zes. De leden mogen zelf niet tot de besturen en personelen
p van een lagere sch·ool behoren. Merkwaardig, dat voor onderwijzers ` i
li boven de 65 jaar dit beroep niet openstaat: wie recht op pensioen heeft
verkregen, schijnt daarmee van alle andere rechten vervallen te zijn
verklaard. Over de werking van dit Scheidsgerecht kunnen wij niet _
4 op voldoende gronden oordelen; ’t is zeer te hopen, dat d·e organisaties
der biezondere onderwijzers tijdig hun ervaring ervan en eventuele l
kritiek er·op publiek zullen maken. Nu w·e· toch over rechtspo·sitie
spreken, moeten we even aanstippen, dat ten opzichte hiervan ook voor
de openbare on-derwijzers een verandering is voorgesteld. Ingevoerd
worden n.l. een tweetal tot dusver onb·ekende straff·en: de waarschu-
wing, en de schorsing voor ten hoogste een maand z·o=nd·e·r b­ehoud van
jaarwedde. ’t ls mogelik dat d·eze straffen vóorbehoedend kunnen
werken tegen de toepassing van de tot dusver enig bestaande:
ongevraagd ontslag; ’t is ook mogelik, dat de autoriteiten hiermee ·.
de bekende ,,-o·pstandigheid" d·er openbare «on«d­erwijzers menen te
zullen kunnen onderdrukken. Voor de gestrafte is hoger beroep open-
gesteld bij Gedeputeerde- Staten. De biezondere onderwijzers zullen
van deze nieuwigheid niet pirofiteren; is schorsing met stilstand van
jaarwedde bij h-en niet te vrezen, of zelfs schorsing voor langer dan
een maand? Zeker is ’t de moeite waard, om bij de b·ehand=e‘ling‘ der
nieuwe wet hiernaar eens te informeren.
, Tegenover de invoering der nieuwe straffen staat een voordeel voor
,` de onderwijzers van beide soorten onderwijs: de toekenning der perio-
i dieke verhogingen geschiedt mechanies, zodat niemand kan worden
{ gestraft met inhouding van een salarisverhoging.
, De zev·ende waarborg, waaraan ons schoolbestuur zal moeten voldoen,
pf, ,.8
l
.` l