HomeDe herziening der wet op het Lager Onderwijs van 1857Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 705.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 8.28 MB

il
4 .
t 7 ~
l
i om het onderwijs te kunnen ontvangen. Wanneer de
j school, zooals dikwijls thans het geval is, op een afstand
; van meer dan een uur gaans moet gezocht worden , baart
l het mij geen verwondering, dat de kinderen liever bij huis
. blijven hangen en dat de ouders >>de arme schapen" niet
, in weêr en wind over den moeilijken weg naar den meester
l zenden. Ik denk hier niet aan enkele afgelegen wonende
, kinderen , maar aan verzamelingen van minstens 50 personen
§ die bij de tegenwoordige ligging der school zonder onderwijs
gl ‘ groot worden.
Alle vrienden van het onderwijs voor de jeugd roepen
5 dus Uwe hulp in, o Nederlandsche Wetgevers. Beveiligt
ï Uw volk tegen de onkunde, die ziekte gevaarlijker dan
j Cholera, Tyfus, Pokken en Veepest; al welke plagen ook
zonder wetsbepalingen van zelf weer verdwijnen, zooals de
geschiedenis ons kan aantoonen. Maar dezelfde geschiedenis
leert, dat de onkunde een pest is, die in geen tijdsverloop
hoe lang ook uitgewoecl heeft, en die nog dagelüks zeer
i veel staatsburgers tot slaohtoflers eiseht, evengoed als in
` de verloopen eeuwen. Tegen die ziekte een dam op te
j werpen, ja, ze geheel uit te roeien (wat mogelijk is), is
een Uwer dringenste taken.
j De algemeene leerplicht is voor Nederland een levens-
behoefte geworden, tot welker spoedige vervulling door
Uw betrekking geroepen zijt. Een land, waarin het volks-
onderwijs niet naar de behoefte der tijden kan ingericht
worden, geeft het bedroevend bewijs, dat het volksbestaan
er de11 vasten grondslag verloren heeft. Stelt daarom het
~ Nederlandsche volk in staat om aan de wereld te toonen,
E dat het, trotsch op zijn verleden en vertrouwende op de
toekomst, door een voortdurend streven ook naar zedelijke
vrijheid en vooruitgang, een eervolle plaats in de der
strijders voor beschaving en waarheid wil blijven innemen.
Uisisnncnn Nmrwnonx),
November, 1872.
M'. F. T. VREDENRIJK ENGELENBURG.
l
l