HomeDe herziening der wet op het Lager Onderwijs van 1857Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 807.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 8.28 MB

. ‘ · ij
ll
' i
l
j 6 j
worden. Om de bestaande Gemeentescholen over te nemen l
en om zoo noodig terstond nieuwe gebouwen in te richten, j
moeten batige saldo’s bestaan of leeningen uitgeschreven ;
worden (1). Geen geld is beter besteed; het brengt zegen F
voort en verdwijnt niet spoorloos; het is geen improductieve Y
uitgave; geen nieuwe uitvinding en geen veranderde ziens-
wijze bij het Bestuur kunnen het gegeven onderwijs nutteloos ä
maken, zooals zoo vaak met vestingwerken en marinemate- j
rieel het geval is.
Voor de gewone jaarlijksche begroeting kunnen eerstens jl
de Gemeenten iets büdragen door vermindering harer toelage l
uit de opbrengst der personeele belasting; het "/5 zou in t
een */5 of */2 kunnen veranderd worden. I
Verder zal een hoofdelijke omslag nimmer beter kunnen
gerechtvaardigd worden, dan om in de kosten van het
openbaar lager onderwiüs te voorzien. Dit is een belang,
dat elk Nederlander aangaat, meer dan spoorwegen, haven-
werlsen en kanalen, die uit hun aard altijd eenigsints
lokaal zijn. Well; direct nut toch heeft Nimwegen tot heden ,
uit de staatsspoorwegen getrokken? `
De instelling van staatsscholen voor lager onderwijs, hoe j
wenschelijk en hoe nuttig ook, zal echter niet aan het ‘
beoogde doel beantwoorden , zoolang de jeugd er geen gebruik
van behoeft te maken. Het meerendeel der thans levende
ouders zal nimmer uit eigen beweging een getrouw school-
bezoek hunner kinderen bevorderen. Daartoe is in den
beginne vrees voor boete en voor gevangenisstraf noodig.
Deze dwang zal eerst hard gevonden worden, maar laat
ons aan de kinderen op lateren leeftijd vragen of hun ouders .
onrecht geschied is. Die vraag kunnen wij doen en heb ik i
herhaaldelijk bij de Duitsche buren gedaan. weten thans
niet anders dan dat het zoo behoort, en zijn eenparig
van gevoelen, dat de schooldwang in hun jeugd ondergaan,
hun zonder uitzondering tot voordeel heeft gestrekt. ZQ
kunnen niet begrijpen, waarom wij hun voorbeeld niet
navolgen, nu het schoolbezoek zulk een krachtig wapen blijkt j
te zijn in den strijd tegen bijgeloof en armoede. {
Doch bij leerdwang moet ook overal gelegenheid bestaan
(l) Ook zouden de aan de Gemeenten verschuldigde gelden in rentegevende j
inschrijvingen op het Groothoek kunnen worden uitgekeerd; hetgeen wellicht de
eenvoudigste wijze van betaling zou zijn.
F
l
~i