HomeDe herziening der wet op het Lager Onderwijs van 1857Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 798.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 8.28 MB

5
j ontslagen; hun werkzaamheid moet door het gedurige bezoek
< der Sclioolopzieners (1) onderworpen worden aan strenger
j en beter toezicht dan thans het geval is door de veelal
, karige bezoeken der plaatselijke schoolcommissien; door een
l ruim salaris zullen niet meer de graticatien van Gemeen-
l tebesturen of van bizondere personen van noode hebben;
het vooruitzicht dat nauwgezette plichtsbetrachting en onuit-
puttelijke ijver een verhooging van standplaats ten gevolge
T kan hebben, zal hun steeds een aanmoedigende prikkel zijn.
¢ En hoeveel beter zullen de gebouwen kunnen worden
ingericht; hoeveel spoediger zal er tot het stichten van
nieuwe scholen worden besloten; hoeveel minder moeite zal
het opleveren om kinderen van twee of meer Provincies en
; van verschillende Gemeenten in een zelfde school te doen
ä? onderrichten, indien zulks voor hun sehoolgaan gemakkelijker
is, zoodat zij geen uur (en meer) zoo heen als terug langs
somwijlen moeilijke wegen behoeven af te leggen. Wij
Z' weten het, al deze schoone schilderingen kunnen ook bijde
‘ tegenwoordige wet verwezenlijkt worden; maar wat wij nog
beter weten is: de uitvoering er van behoort onder de
2 zeldzaamheden.
· De vragen hoe te handelen met de bestaande Gemeente-
á scholen en hoe de noodige gelden tot uitvoering dezer
, wetsverandering te vinden, meen ik aldus te kunnen oplossen:
J Aan elke Gemeente worde de keus gelaten, om de voor het
onderwijs geschikte gebouwen aan den Staat over te doen of
om de haar toebehoorende scholen te blijven beheeren volgens
ij de bepalingen op het bizonder onderwijs geldende. In het
laatste geval zal het kunnen gebeuren, dat in eenige
Gemeenten geen openbare school voor het lager onderwijs
P van rijkswege behoeft te worden ingericht; maar zulks zal
j tot de uitzonderingen behooren, vooreerst omdat in slechts
E zeer weinige Gemeenten het bestaande aantal scholen vol-
§ doende zal blijken te zün bij algemeene leerplicht en boven-
» g dien vooral, omdat de meeste plaatselijke besturen zich gaarne
van de lastpost van het onderwijs zullen ontdoen.
Waai· de noodige gelden te vinden? Twee verschillende
` soorten van uitgaven moeten gedekt worden; de eerste van
buitengewonen aard moet ook op buitengewone wäze gevonden
(l) Dit bcz.ek moet volgens de tegenwoordige wet minstens tweemaal per jaar
geschieden; hier ware dan liever te lezen: Jäunzaal per mama!.
l