HomeDe herziening der wet op het Lager Onderwijs van 1857Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 716.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 8.28 MB

c 1
’ E, Heeren, Leden der Staten­GeneraaI,
· 1 ‘ Hoe dikwijls het onderwijs door en voor U besproken
, is, hoeveel verschillende meeningen daarover in Uw ver-
-. gaderingen geuit zijn, meen ik echter ook hierop het .
superfluum non nocet te mogen toepassen, om Uw wel-
` · L willende aandacht voor weinige oogenblikken in te roepen
j ’ ` ter kennisname van dezen open brief, waarin dit onderwerp
, nogmaals behandeld wordt, met het doel U er op te
p wijzen, hoe wensehelijk het is, aan een door velen ver-
. _j langde herziening onzer wet op het lager onderwäs van
j _ " 1 1857 gevolg te geven.
, Ofschoon uit andere gronden, dan die der meeste
. "‘ tegenstanders dezer wet, acht ook ik haar herziening
5 j allernoodzakelijkst; echter niet om haar af te breken,
. " . maar om er aan toe te voegen.
Als verandering wensehte ik opgenomen:
j _, 10. De verplichting tot het ontvangen van lager onder-
‘ wijs,
. i . 20. Dit onderwijs van Staatswege te geven, met behoud
. der bizondere scholen.
A. . l Over het eerste toevoegsel, over een verplicht school-
bezoek valt niet veel nieuws te zeggen. Ieder, die niet
_ tegen onderwijs in ’t algemeen gestemd is, ieder, die weet
` V, _ hoe weinige kinderen van het gegeven onderwijs vruchten
l' F plukken, zal het verplichte schoolgaan aanwijzen als het
eenige middel, 01n de onwetendheid te bestrijden. Vooral
_ _ jj op het land is de opmerking bedroevend hoe weinige der
· kinderen, die in de leerjaren vallen, door hun betrekkingen
. Q getrouw ter schole gezonden worden. In de Gemeente
­ _ Gnonsnnnn (met drie scholen) bevatten de opgaven der
r W schoolgaande kinderen op 15 Januari 1872 een getal van
· _ 309 en op 15 Juli 1872 van slechts 98 leerlingen. VVat
l, helpt het, of die kinderen in den winter al eenige uren
O op de schoolbanken zitten? Alles wat zä geleerd hebben,