HomeHongersnood en hongerdoodPagina 7

JPEG (Deze pagina), 416.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

t
t
t
l
t
(Hamlelsbl. N°. 11228.)
Berlijn 30 Dec. 186 7. De berigten omtrent den nood
in de provincie Oost­Pruissen, luiden dagelijks treuriger.
De nood der arbeiders en behoeftigen is ten top ge-
stegen, te meer daar de winter te vroeg en met bui-
tengewone strengheid is ingevallen. Reeds bevinden
zich in het hospitaal te Gumbinnen verscheiden lijders
aan hongentyphus.
Par ij s 30 Dce.1S67. 111 brieven uit Tunis van den
15"‘*“ wordt melding gemaakt van een verschrikkelijken
A hongersnood, welke in dat regentschap heerscht.
(Zuipxë. Cour. N°. 1.)
Pruissen. ln de oostelijke provinciën van Pruis-
sen heerscht eene vreesselijke ellende. De nood der
landbevolking is zoo hoog , dat zij zelfs geen mos of
l wier en niets meer vinden wat een schijn van voed-
sel geeft.
(AMA. Cour. N°. 4297).
. Duitschland 1 Januarij 1868. Uit Oost-Pruissen
ontvangt men hoogst treurige berigten omtrent den hon-
gersnood en de ellende die daar heerschen. De grond-
bezitters zijn verpligt geworden alle arbeiders af te
danken met uitzondering van hen die deel van het ge-
zin uitmaken. Van overheidswege heeft men getracht