HomeHongersnood en hongerdoodPagina 27

JPEG (Deze pagina), 498.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

l i
t
I
N A S 0 H R I F 'l`.
F
. (Hmzdclsbl. 16 Maart 1868.)
j De dagbladen van Algiers behelzen steeds treuriger bijzon-
l derheden omtrent den daar te lande heersehenden nood.
Zoo selirijft 1nen uit Milianah, dat daar in het laatst van
' i Februarij een troep van omstreeks 3000 uitgehongerde in-
boorlingen een inval gedaan en op de markt en op andere
plaatsen alles weggeroofd had wat onder zijn bereik kwam.
Treuriger nog is een berigt uit Oran, volgens hetwelk
eene inlandsche vrouw uit den omtrek van Misserghin
hare twaalfjarige dochter gedood heeft, om hare andere
I kinderen en zich zelve met het vleesch van het otter te
[ voeden.
t
{ (Arnh. Cour. 16 Maart 1868.)
Uit Afrika ontvangt men bij voortduring ijzingwekkende
j berigten omtrent de ellende die daar heerscht. De Alge-
` rijnen sterven gelaten bij duizenden, maar sommigen trach-
ten nog hun leven te rekken door hetzij kolonisten , hetzij
g landgenooten te berooven en te vermoorden. Men vindt
i dan ook onder de dooden op den weg velen die, blijkens
j de wonden aan hun ligehaam, een gewelddadigen dood zijn
4 gestorven. Voorbeelden zijn er zelfs dat de honger den Al-
l gerijn tot menscheneter maakt. Te A1`1`reville nabij Mili-
i anah, vereenigden zich den 20sten een drieduizendtal in-
i boorlingen, die op een gegeven oogenblik eensklaps op de
A kooplieden in etenswaren, die op de markt waren uitge-
` stald, aanvielen, en alles roofden wat zij maar grijpen kon-
den. De kooplieden verdedigden zich wanhopend; de euro-
pesche politie, uit een paar veldwachters bestaande, slaagde
er eerst na geruimen tijd in om de orde te herstellen. Er
waren een aantal lijken gevallen, maar van de levensmid-
delen was niets meer over.

I