HomeHongersnood en hongerdoodPagina 25

JPEG (Deze pagina), 440.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

met den dag van ernstiger aard. Alle lcvensiniddelen
zijn sehromelijk duur en worden dagelijks duurder. Dit
drijft de ininder gegoeden tot uitersten, zoodat op on-
derscheiden punten en met name te Grenada ongeregeld-
heden hebben plaats gehad. In laatstgenoemde plaats
hebben die drie dagen geduurd en zijn onderscheiden
ij A personen bij die gelegenheid gedood of gewond. De
gansehe provincie is in staat van beleg gesteld en on-
" derseheiden personen, die op de troepen geschoten had-
den, zijn in hechtenis genomen. Te Segovia zijn eenige
i dagen geleden honderden arbeiders den gouverneur werk
_ gaan vragen; hij antwoordde , dat het hein onmogelijk
j was hun dat te geven, waarop zij verklaarden, dat hun
4 niets overbleef dan te stelen orn hun gezinnen brood te
t verschaffen. De gouverneur hun te kennen gevende,
dat zij alsdan gevangen gezet zouden worden, antwoord­
den zij: ,,dat weten we, maar dan zullen wij ten min-
ste zeker zijn eten te bekonien." Heeft in een of an-
dere stad de overheid voor eenig werk twee- of drie
if honderd arbeiders noodig, dan doen zich duizenden op.
Kortom , de ellende wordt al grooter en grooter e11 ve-
len zien in het oproer te Grenada slechts den voorbode
g, van ernstiger en meer algemeene rustverstoring. De
afkondiging van den staat van beleg zal dit niet ver-
. helpen.
i