HomeHongersnood en hongerdoodPagina 24

JPEG (Deze pagina), 578.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

22
(Amd. Cour. 9 Fl/{mrd lSGS.)
Rusland. De hongersnood in Rusland overtreft al
wat men zich omtrent die rreeselijke ramp kan voor-
. stellen. Nogtans heeft de Russische regering den jani-
l merlijken toestand geheim gehouden niet alleen, maar
j de berigten die er over medegedeeld werden in Peters- W
burger en Moskauer bladen werden door officiele com- P,
muniqués als onwaarheden gebrandinerkt. Als de oor- ii
zaak daarvan noemt men dat Rusland er belang bij i
had den hongerdood van millioenen zijner onderdanen
te verzwijgen, ten einde niet te doen blijken dat het i
hierdoor in zijne plannen ten opzigte van het Oos­ i
tersche vraagstuk werd belemmerd. Eindelijk echter, t
l toen de Engelsche consul te Archangel eene inza-
meling deed bij zijne landgenooten was de toestand
niet meer te verbergen en van dat oogenblik af heb- j
ben zich ook in Rusland staat en particulieren de zaak ij
aangetrokken.
i Aan zulk eene ellende te gemoet te komen schijnt
echter onmogelijk. Niet minder dan 19 gonvernemen­
ten zijn door den hongersnood geteisterd. Terwijl in ;
N00l'(l­Llll1l&I](l op eene oppervlakte van 24,000 vier-
kante mijlen bijna geen voedsel meer te bekomen is ig
on boomschors en mos reeds schaarsoh voedsel zijn ge-
l worden, is in de drie Noordrussische gonvernemen­ -
V ten van Archangel eene nog vreesselijker ellende. Daar
wonen op de onafzienbare sneenwvlakte ll/2 millioen
menschen die van alle hulpbronnen en gemeenschapswe­ i
gen der nieuwere beschaving verstoken zij11 en verhon­ i
geren er duizenden zonder dat zelfs het berigt van hun r
dood bekend wordt. Alles, alles is opgegeten en de .
hutten hebben geen dak meer, daar het stroo voor vee-
voeder heeft gediend. '
l Spanje. De kwestie der levensmiddelen wordt hier
nl