HomeHongersnood en hongerdoodPagina 23

JPEG (Deze pagina), 548.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

i
j 21
duurte van enkele artikelen. Men heeft gemeend de
j kwaal te bestrijden met te velde te trekken tegen den
j aanbouw van landbouwproducten, die niet tot voeding
{ rechtstreeks gebruikt worden; doch zoo doende wil men
l inde eene behoefte voorzien, door eene andere onver-
j vuld te laten.
,l Het verschijnsel van de duurte der levensmiddelen
1 ‘ is nergens anders in gelegen dan in eene wanverhou-
j ding tusschen de productie en het aantal consumenten.
Dit blijkt duidelijk, wanneer men opmerkt dat sedert
1817, het laatste liongersnoodjaar, de Europeesche bc-
volking met 60 Et 70 millioen is toegenomen. Ieder
t jaar neemt tegenwoordig die bevolking met 2 millioen
ongeveer toe. En tegelijk blijkt uit de uit- en invoer-
. staten, dat reeds nu Europa meer graan eonsumeert
dan verbouwt. Met ieder jaar neemt dus de behoefte
i van Europa, boven hetgeen het zelf aan graan ople-
vert, toe met acht millioen sehepels.
i Slechts één geneesmiddel ligt voor de hand e11is
jl rationeel, namelijk het aanwenden van meer kapitaal
E en meer kennis, dan tegenwoordig op de productie van
j voedingsmiddelen enz.”
l De schrijver mag zeer juist oordeelen dat de land-
bouw moet bevorderd worden, maar als hij zegt ,, zoo
i doende wil men in de eene behoefte voorzien door eene
andere onvervuld te laten ," dan is dit als onjuist te
J betrachten, wijl men die andere behoeften b. v. tabak
en suiker uit Oost- en “Test-Indiën aanvullen kan.
j Het ,, slechts één middel" dat de onpartijdige schrij-
ver beoogt, ,, namelijk het aanwenden van meer
kapitaal en meer kennis op de productie van voedings-
. middelen ," is een voortretl`elijke wisselbrief die vele
· maanden te loopen heeft en derhalve het brood in de
i maag op vele maanden zou moeten vervangen!
l
J