HomeHongersnood en hongerdoodPagina 22

JPEG (Deze pagina), 593.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

20
jöuge, komen in het Rotterdammer Ham/elsöericáá van l
2-L Februari eenige belangrijke beschouwingen voor over
de hedendaagsche duurte der levensmiddelen.
De duurte der granen - dit is de inhoud van ge- ,
noemd artikel ~ is niet een verschijnsel van den l
nieuweren tijd alleen; het heeft slechts in onze eeuw
een eigenaardig karakter aangenomen. In vroegere
eeuwen kwam veelvuldig plaatselijke en tijdelijke lion-
gersnood voor. Thans echter ziet men overal waar de j
moderne beschaving het verkeer versnelt en de afstan-
den inkiimpt, die hevige verschijnselen overgaan in
het gelijdelijker, maar blijvend verschijnsel van ,,duurte
der levensmiddelen." E
T Verschillende verklaringen en geneesmiddelen heeft
me11 tegen die kwaal gezocht: ‘
Sommigen meenden, dat de uitvoer van granen de j
i duurte in de band werkte. Doch de ondervinding heeft
I reeds sints lang geleerd, dat het verbod om granen uit ,
te voeren de prijzen gewoonlijk niet deed dalen, maar i
wel de productie deed verminderen, de liandelsrelatiën L!
T van het land tegen betere tijden bedierf en het land
verarnide. Tegenover verbod van uitvoer in de praktijk 1
stond in de theorie menig verwijt, aan den graanban­ l
del gedaan, als de oorzaak der hooge prijzen. Even .
{ verkeerd. De graanhandel is niet bij machte om op
alle markten de prijzen te dwingen. De speculatie~
prijzen worden zelven op den duur gedwongen door den g
werkelijken stand van voorraad en behoefte. Dat de l
gedachte aan grooter voorraad ruilxniddel, tengevolge i
der goud­ontdekkingen en der uitgifte van papieren
geld op groote schaal, als verklaring van de duurte
der granen even onjuist is, behoeft geen betoog. De T
genoemde omstandiglieden doen de prijzen van alles '
rijzen, en hebben dus geen invloed op de betrekkelijke T
i l
l