HomeHongersnood en hongerdoodPagina 18

JPEG (Deze pagina), 531.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

16
vereeniging tot hulpverleening in Oost­Pruissen blijkt {
dat zij tot dus ver circa 200,000 tlialer heeft besteed
en dagelijks Q Et 5000 thaler uitgeeft.
. . . i
De behoefte aan zaad voor de provincie Pruissen,
· l
bedraagt volgens den opgemaakten staat 20,000 sche-
pels zomer rogge, 144,000 schepels garst, 370,000 `
sohepels haver, 76,000 schepels erwten, 5@00 sche- ‘
pels boonen, 4000 schepels lupinen, 27,000 schepels i
wikken, 5000 centenaars klaver- en graszaad en 1 mil-
lioen schepels aardappelen.
(HmzrZcZsM. 1"I°. 11277.)
27 Febr. 1868. ,,Te Gumbinnen (Oost-Pruissen)
zijn alle gevangenen ontslagen om redenen van gezond-
heid, dat is; het heerschen van t_vphus.”
(zlrná. Cour. N°. 1349.)
Afrika 3 Maart 1868. De berigten uit Marokko
. zijn van jammerlijken aard; duizenden gezinnen van
Bilt, die aan alles gebrek hadden, hebben Tanger en
Tetnan overstroomd en de tengevolge van de buiten- I,
sporige duurte der levensmiddelen aldaar reeds heer-
scbende ellende nog vermeerderd zoo dat, behalve de
honger, nu ook typhus, roode loop @11 cholera offers
eischen.
(zlrzá. Cow. N° 4326).
In de Tilsitsche Bürger- und Bauernfreund
van 16 Januarij l.l. vindt men
ELLENDE. GEEN vicnnronr VERHAAL.
Even buiten een dorpje in Oost-Pruissen staat, een-
zaam en verlaten eene kleine nederige woning. Het
huisje is geheel van hout betimmerd. De boerenxvo-
ningen zijn dat hier allen. Vier vertrekken, elk met
een klein venster; bij elk een donker kamertje, mid-