HomeHongersnood en hongerdoodPagina 17

JPEG (Deze pagina), 490.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

. ïi
t .
fl
ïl
i M
15
(Awzá. Cour. N°. 4310). ·
Q Frankrijk 21 Februarij 1868. De regering neemt ~
i alle moeite om de berigten omtrent den nood van Algerie {
lf geheim te houden en zij slaagt daarin dan ook zoo
al goed, dat er nn niets voor de ongelukkige Algerijnen
gebeurt. Volgens geloofwaardige rnedecleelingen zijn
` . ruiin 80.000 menschen van honger of aan de gevolgen
daarvan overleden. Een Franseh generaal schrijft aan
zijne familie te Parijs, dat hij bij zijne reis door de
provincie Oran gedwongen was , de gordijntjes van zijn
rijtuig neêr te laten, om de ongolukkigen niet te zien,
die aan beide zijden van den weg lagen te zieltogen.
(Ham/elsól. N°. 11273).
Berlijn 22 Februarij 1868. In het dorp Eilsleben
in het Maagdenburgsehe zijn onlangs negen personen
door trieliinose aangetast.
(llmzdelsbl. N". 11276.)
26Febr.1868. De regering te Wiesbaden heeft dezer
·» .
i dagen verscheiden hoofdambtenaren naar het WVesterwold
gezonden, waar groote nood heerscht, die beainbten
hebben in last om met de besturen der geineenten aldaar
te beraadslagen over de middelen, om de noodige granen
en zaden aan den landbouw te versohaf1`en. Er zijn
bereids met 1"rankfortsche huizen onderhandelingen aan-
geknoopt, tot het sluiten van overeenkomsten voor de
` noodige leverantiën, welke betrekking hebben op zeer
I!
aanzienlijke hoeveelheid granen en aardappelen. lit
Berlijn is te Wiesbaden bevel ontvangen om alles aan
te wenden ten einde den nood in het 1Vesterwold op
krachtige wijze te lenigen.
(llamle/sb!. N°. 11280.)
Berlijn 29 Februarij 1868. ljit het rapport der