HomeHongersnood en hongerdoodPagina 16

JPEG (Deze pagina), 550.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

J
l

14
het verleenen van ondersteuning, maar de behoefte j
gaat de krachten te boven. I
Frankrijk 12 Februarij 1868. De Opinion Na- j
tionale bevat het volgende: Een onzer vrienden schrijft
ons uit Algiers over de vreesselijke ellende, die daar
heerscht en voortdurend toeneemt.- Er zijn kantons
waar de mannen, om aan den hongerdood te ontko- ~
men voor twee jaar bij de inlandsche tirailleurs hebben
dienst genomen.
(AMM. Cour. N°. 4335.)
Duitschland 1-L Februarij 1868. Uit den omtrek
van Tilsit ontleenen wij het volgende: Met bezorgd-
heid ziet men evenwel het voorjaar te genioet, al het
zaaigoed is opgebruikt. De kleine boeren hebben niets
meer, ook zij moeten bedeeld worden. In het kanton
Gumbinnen is 4«0-50 procent zaaigoed te kort. Ue
kreis Stallupönen - waar het zeer treurig gesteld is -
heeft minstens noodig voor spijsuitdeelingen 50,000
Thaler en voor aankoop van zaad 300,000 Thaler. Maar ,
de 26 andere ,,kreisen" moeten evenzeer geholpen worden. i
Duitsehland 15 Februarij 1868. De hooge wa-
terstand in Oost-Friesland geeft aanleiding tot ernstige
beduchtheid. Te Südgeorgssehn staan twaalf huizen
zoo geheel onder water dat de bewoners de wijk moe-
ten nemen. In den nacht van vrijdag op zaturdag is
in den nabijheid van Potshausen de dijk doorgebroken. .
Berigten uit Leer melden, dat de gansche vlakte van ·*
Potshausen een open zee schijnt waaruit de huizen als
eilanden zich verhe{i`en en de gemeenschap wordt slechts
door bootjes onderhouden. De schade door de door-
braak tc weeggebragt laat zich nog niet begroeten,
maar het laat zich aanzien dat zij vooral door de mis-
lukking van het voorjaarsgewas aanzienlijk zal wezen.