HomeHongersnood en hongerdoodPagina 15

JPEG (Deze pagina), 557.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

je
t.
gi
gi
13
groote voorstander van een oorlog tegen Oostenrijk, j
behelst dergelijke mededeelingen omtrent de gewesten,
Tambow, Orel en Tula. De boeren loopen daar met
geheele bcnden bedelende het land af. Omtrent een an-
der gedeelte van het Russische rijk, het gouvernernent
Twer, wordt in een olïicieel stuk van den gouverneur
’{"”’“"‘ gezegd, dat de provincie weldra buiten staat zal zijn
jj A de bevolking te voeden. Het orgaan der constitution-
neel-aristocratisehe partij (WVest) behelst een hoofdarti-
· kel, waarin de bewering van het Dagblad van Moskau
jl (dat de toestand van Rusland weinig te wensehen over-
i laat) ten scherpst wordt gehekeld.
. Eenige weinige gouvernementen uitgezonderd zegt
i dit blad, heerscht allerwege bittere nood en toch ge-
jl schiedt er niets of nagenoeg niets om te voorzien in
T gebrek aan zaaikoren voor den volgenden oogst.
i Uit de Pruissische dagbladen eindelijk weet men hoe
j hoog de nood geklommen is in Litthauen. De Oost-
¥ Pruissen hebben herhaaldelijk om bescherming gevraagd
tegen hunne hongerige nabureu die de vlugt nemen
op Pruissisch gebied, omdat te hunnent geene maat-
regelen tegen de toenemende ellende worden getrotfen.
(Nieuwe Uhn Cour. N°. 826).
Parijs 14 Februarij 1868. Op nieuw zijn te Braga
in Portugal ernstige onlusten uitgebroken, ten gevolge
van het zenden van granen uit die plaats naar Oporto.
(Amd. Cour. N°. 43331.
Duitsehland 12 Februarij 1868. De hongers-
nood in Oost-Pruissen neemt dagelijks in omvang toe.
De honger­tj‘phns is er thans uitgebroken en talloos
zijn de slagtotlers der vreesselijke ziekte. De gegoede
ingezetenen verlaten de provincie; zij zijn onmagtig te
helpen; gouvernement en particulieren wedijveren in