HomeHongersnood en hongerdoodPagina 14

JPEG (Deze pagina), 575.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

12
gezet heeft is alleen tot 1 Mei a. s. een millioen th.
noodig. Tot het zenden van pootaardappelen en zaai-
koren voor de provincie Oost-Pruissen, dat echter slechts
ten koste van den staat kan komen, zijn 4i ït 5 millioen
th. noodig. De rapporten van de domein­beainbten
komen over het algemeen daarin overeen, dat de groot-
ste zorg moet zijn te voorzien in het gebrek bi_j de
kleine boeren, zoowel aan zaaikoren als aan middelen jj
tot voortzetting van hun bedrijf.
(Amá. Cour. N°. 4331).
Berlijn 6 Februarij 1868. De nood, die in Oost- i
Pruissen heerscht neemt zoodanig toe, dat de gegoeden
schier zonder onderscheid hunne vaste goederen in vei­ j`
ling brengen, zoodat men weldra voor betrekkelijk klei- j
ne bedragen uitgestrekte bezittingen zal kunnen koo­ ij
pen. Thans reeds is de prijs, die één jaar geleden be- jl
taald werd tot op de helft gedaald. i
` (Hamlelsbl. N°. l1260l.
Frankfort 9 Februarij 1868 De berigten om- .
trent den nood in het `Westcrwald luiden voortdurend
ongunstig. Het mislukken van den oogst in deze door
de natuur zoo karig bedeelcle landstreek van Nassau
en de staking der bovendien altijd door de ongunstige
plaatselijke omstandigheden beperkte nijverheid, heb-
ben de bevolking i11 een toestand gebragt , welke in
alle berigten met de ongunstigste kleuren worden ge- _
schilderd.
(Amá. Cour. N°. 4335).
De St.Petersb. Zeitung 10 Februarij 1868 bevat
ijzingwekkende berigten omtrent den hongersnood in
Finland. Men is er ten einde raad, daar de regering
niet bij magte is zoo veel onderhoud te verleenen als
dringend noodzakelijk wordt geacht. De Golos, de