HomeHongersnood en hongerdoodPagina 13

JPEG (Deze pagina), 519.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

4..
l
11
op, in het binnenland van Abyssiriië. De droogte, de
sprinkhanen en storing in de handelszaken waren za-
mengeloopen om een hongersnood te veroorzaken. j
(AMM. Cour. N°. 4322.)
31 Jannarij 1868. De laatste berigten uit Noord-
_ Afrika maken gewag van tallooze moorden, allen ge-
pleegd ter wille van een stuk brood of eenige geldstuk­
ken. De hongersnood wordt nu nog verhoogd door de
groote koude. Dagelijks vindt men lijken aan den weg
liggen van ongelukkigen die het slagtolïers der ellende
zijn geworden.
tlïmzrlelsbl. N". 11256).
Berlijn 3 Februarij 1868. Te Berlinchen in Bran-
denburg is een geval van tricliinose voorgekomen. De
messenniaker H. aldaar slagtte in de vorige week een
varken; na. het gebruik van het vleesch hiervan wer-
den het gansehe gezin en de gezel plotseling ernstig
ziek. Bij een ingesteld onderzoek van het vleesch vond
* men daarin tallooze triehinen. De gezel en de zoon
zijn reeds aan de ziekte bezweken, de overige leden
van het gezin, die niet zooveel van het vleesch genut-
tigd hadden liggen nog meer of minder ernstig ziek.
(Amd. Cour. N°. 4328).
l Petersburg 8 Feloruarij 1868. Onder voorzitter-
schap van den troonopvolger, heeft zich een centraal-
l comité gevormd, ter ondersteuning van de aan hon-
. gersnood lijdenden, in alle deelen van het 1{ussische rijk.
(Zuépá. Cour. N°. 11).
i Pruissen 5 Februarij 1868. Tot dus verre heeft
j de hulpvereeniging, onder bescherming van de kroon-
_t prinses, eene som van 350.000 th. bijeengebragt.
Voor de ondernemingen , die deze vereeniging op touw
l
o
)
nl
l