HomeHongersnood en hongerdoodPagina 12

JPEG (Deze pagina), 560.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

10
het hierboven opgegeven getal beetvvortels 1,620,580
centenaars geproduceerd tegen 1,420,566 in 1866.
(AM:/1. Cow. N°. 4309.)
Frankrijk 16 Januarij 1868. ln verscheidene groote
steden, vooral te Bordeaux, is het aantal noodlijdenden
thans veel grooter dan gewoonlijk in dit jaargetijde.
Daar men vreest, dat de honger de ongelukkigen tot
gewelddadigheden zal vervoeren, heeft men te Bordeaux
het aantal personen, die het raadhuis bewaken, verdubbeld.
(.a’zZz‘e2‘te¢ztieöZ. NK 155-509).
16 Januarij 1868. Men schrijft uit Mesehede sub dato
9 dezer: Omtrent het uitbreken van de trichine­­ziekte
te Laer, kunnen wij nog het volgende mededeelen:
De drie meiden van den graaf van Westphalen hebben,
bij het stoppen van worst, slechts eenige messen-spit-
sen vol raauw vleesch genuttigd. De opper­keukenmeid
die insgelijks om het vleesch te proeven, eene kleinig­
heid daarvan had in den mond genomen en gekeauwd,
maar niet ingeslikt, is van de ziekte verschoond ge- à
bleven. De drie meiden echter worden ongeveer veer­
tien dagen na het gebruik van dit vleesch , eensklaps
ongesteld en kort voor den Kersdag naar het, door
den graaf van Westphalen, voor eenige jaren gestichte
ziekenhuis te Mesehcdc getransporteerd. Twee harer
werden levens-gevaarlijk ziek, doch bevinden zich thans l
buiten gevaar: de derde heeft reeds het ziekenhuis
verlaten. l
(Arab. Cour. l'°. 4321.) ,
Arnerika 550 rlanuarij. Yan den 8‘l>·‘¤ wordt ge-
schreven, dat generaal Napier er elk oogenblik verwacht j
werd. De berigten uit Senate verschilden wel, maar
toch was het te duchten dat de graanvoorraad in den Y
omtrek weldra zou zijn uitgeput evenzeer als verder
Q
1
o
)
l